Cleaner Production - Trang thông tin sản xuất sạch hơn

Số hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Download
QCVN 22: 2009/BTNMT QCVN 22: 2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện 16/11/2009
QCVN 23: 2009/BTNMT QCVN 23: 2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng 16/11/2009
QCVN 24 :2009/BTNMT QCVN 24 :2009/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 16/11/2009
QCVN 25 :2009/BTNMT QCVN 25 :2009/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải bãi chôn lấp 16/11/2009
25/2009/TT-BTNMT Thông tư 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 16/11/2009
31/2009/TTLT-BCT-BTNMT Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BCT-BTNMT v/v hướng dẫn phối hợp giữa Sở Công Thương với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương 04/11/2009
/QH12 Dự thảo Luật thuế bảo vệ môi trường 16/10/2009
16/2009/TT-BTNMT Thông tư 16/2009/TT-BTNMT ngày 07/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 07/10/2009
1419/QĐ-TTg Quyết định số 1419/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” 07/09/2009
1843/KTN-UBND Kế hoạch số 1843/KTN-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam v/v thực hiện áp dụng SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 02/06/2009
105/QĐ-SCT Quyết định số 105/QĐ-SCT của Sở Công Thương Thái Nguyên v/v thành lập tổ SXSH trong CN tỉnh Thái Nguyên 19/05/2009
346/QĐ-SCT/QĐ-BCT Quyết định 346/QĐ-SCT của Sở Công Thương Bến Tre v/v thành lập văn phòng SXSH tại trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Bến Tre 24/04/2009
39/2009/NĐ-CP Nghị định số 39/2009/NĐ-CP về vật liệu nổ công nghiệp 23/04/2009
02/2009/TT-BTNMT Thông tư 02/2009/TT-BTNMT Quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước 19/03/2009
14/2009/TT-BNN Thông tư số 14/2009/TT-BNN hướng dẫn quản lý môi trường trong chế biến thủy sản 17/03/2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10