Cleaner Production - Trang thông tin sản xuất sạch hơn

Số hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Download
LS50/2010/QH12 Luật sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng 17/06/2010
68/2010/NĐ-CP Nghị định 68/2010/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực 15/06/2010
65/2010/NĐ-CP Nghị định số 65/2010/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học 11/06/2010
50/2010//NĐ-CP Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên 14/05/2010
2347/QĐ-BCT Quyết định 2347/QĐ-BCT về việc phê duyệt các nhiệm vụ năm 2011 thực hiện "Chương trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phát triển ngành công nghiệp môi trường" thuộc Đề án "Phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025" 07/05/2010
09/2010/TT-BGTVT Thông tư số 09/2010/TT-BGTVT quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 06/04/2010
2015/BCT-KHCN Công văn số 2015/BCT-KHCN V/v hướng dẫn đăng ký các nội dung năm 2011 thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020" 03/03/2010
04/2007/NĐ-CP Nghị định số 04/2007/NĐ-CP của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 08/01/2010
117/2009/NĐ-CP Nghị định 117/2009/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 31/12/2009
230/2009/TT-BTC Thông tư 230/2009/TT-BTC Hướng dẫn ưu đãi về thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường 08/12/2009
LS45/2009/QH12 Luật Thuế tài nguyên 25/11/2009
QCVN 07: 2009/BTNMT QCVN 07: 2009/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại 16/11/2009
QCVN 19: 2009/BTNMT QCVN 19: 2009/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 16/11/2009
QCVN 20: 2009/BTNMT QCVN 20: 2009/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ 16/11/2009
QCVN 21: 2009/BTNMT QCVN 21: 2009/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học 16/11/2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10