Cleaner Production - Trang thông tin sản xuất sạch hơn

Số hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Download
86/QĐ-UBND Quyết định số 86/QĐ-UBND ban hành chương trình hành động thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Long An 04/01/2013
27/2012/TT-BTNMT Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 28/12/2012
221/2012/TTLT-BTC-BCT Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 24/12/2012
1393/QĐ-TTg Quyết định chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 25/09/2012
/KH-UBND Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2012 - 2015 13/07/2012
11/CT-UBND Chỉ thị số 11/2012/ CT-UBND về việc áp dung sản xuất sạch hơn trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang 27/06/2012
853/QĐ-UBND Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2015 29/05/2012
45/2012/NĐ-CP Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến công 21/05/2012
09/2012/TT-BCT Thông tư số 09/2012/TT-BCT Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng 20/04/2012
432/QĐ-TTg Quyết định số 432/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 12/04/2012
07/2012/TT-BCT Thông tư số 07/2012/TT-BCT Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng 04/04/2012
05/KH-UBND Kế hoạch hành động Sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2015 01/02/2012
/ Kỷ yếu các Tổ chức và Chuyên gia tư vấn Sản xuất sạch hơn 22/01/2012
862/QĐ-UBND Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2015 21/12/2011
87/QĐ-SCT Quyết định số 87/QĐ-SCT v/v thành lập Văn phòng SXSH tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng 22/11/2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10