Cleaner Production - Trang thông tin sản xuất sạch hơn

Số hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Download
1526/QĐ-TTg Quyết định số 1526/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt danh mục Dự án do Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tài trợ 28/08/2014
7619/QĐ-BCT Quyết định 7619/QĐ-BCT ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện các Đề án thành phần của Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ 26/08/2014
1288/QĐ-TTg Quyết định số 1288/QĐ-TTg Về việc Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 01/08/2014
09/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của HĐND tỉnh Tuyên Quang 22/07/2014
13/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND của Hội động nhân dân Về chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai 07/07/2014
4646/KH-UBND Kế hoạch số 4646/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân về Thực hiện nhiệm vụ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014 30/05/2014
2384/QD-UBND Chương trình hành động Áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013 - 2020 30/09/2013
1759/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng đến năm 2020 13/09/2013
1399/QĐ-UBND Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 12/08/2013
4135//QĐ-BCT Quyết định phê duyệt các Đề án thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 21/06/2013
11/CT-TTg Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về một số nhiệm vụ triển khai trong ba năm 2013 - 2015 nhằm thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020 19/06/2013
577/QĐ-TTg/ Quyết định Phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 11/04/2013
2014/QĐ-BCT Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015 02/04/2013
0311/TCNL-KHCN Công văn giới thiệu đơn vị đi khảo sát, đánh giá và xây dựng chuẩn tiêu thụ năng lượng ngành đồ uống 02/04/2013
1594/BCT-KHCN Công văn hướng dẫn thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và đăng ký nhiệm vụ năm 2014 26/02/2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10