Cleaner Production - Trang thông tin sản xuất sạch hơn

Số hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Download
5756/QĐ-UBND Phê duyệt "Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2016-2020" 29/10/2015
95/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật dầu khí 16/10/2015
4282/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 15/10/2015
152/2015/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thuế tài nguyên 02/10/2015
37/2015/QĐ-TTg Quyết định Quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương 08/09/2015
29/2015/TT-BCT Thông tư Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối 31/08/2015
40/2015/TT-BTNMT Thông tư về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải 17/08/2015
32/2015/TT-BGTVT Thông tư Quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 24/07/2015
33/2015/TT-BGTVT Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới 24/07/2015
7404/BCT-KHCN Công văn về việc đăng ký tham dự lớp tập huấn về thực hành hỗ trợ và đánh giá sản xuất sạch hơn 22/07/2015
38/2015/TT-BTNMT Thông tư về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản 30/06/2015
35/2015/TT-BTNMT Thông tư về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao 30/06/2015
36/2015/TT-BTNMT Thông tư về Quản lý chất thải nguy hại 30/06/2015
84/2015/QH13 Luật an toàn, vệ sinh lao động 25/06/2015
82/2015/QH13 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 25/06/2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10