Cleaner Production - Trang thông tin sản xuất sạch hơn

Số hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Download
35/QĐ-SCT Quyết định 35/QĐ-SCT của Sở Công Thương Nghệ An về việc thành lập Tổ tư vần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về SXSH trong Trung tâm Khuyến công và tư vần phát triển công nghiệp Nghệ An 19/02/2009
04/2009/NĐ-CP Nghị định 04/2009/NĐ-CP về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường 14/01/2009
16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 08 : 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt 31/12/2008
16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 09 : 2008/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm 31/12/2008
16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 10 : 2008/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ 31/12/2008
16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 14 : 2008/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt 31/12/2008
16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 12 : 2008/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy 31/12/2008
16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 13 : 2008/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt may 31/12/2008
15/2008/QĐ-BTNMT Quyết định 15/2008/QĐ-BTNMT ban hành quy định bảo vệ tài nguyên nước đưới đất 31/12/2008
QCVN 11 : 2008/BTNMT QCVN 11 : 2008 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản 31/12/2008
16/2008/QĐ-BTNMT Quyết định 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 31/12/2008
52/2008/QĐ-BCT Quyết định 52/2008/QĐ-BCT ban hành Quy chế tạm thời về bảo vệ môi trường ngành công thương 30/12/2008
67/2008/QĐ-BLĐTBXH Quyết định số 67/2008/QĐ-BLĐTBXH ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi, bình chịu áp lực, hệ thống lạnh, hệ thống điều chế nạp khí, chai chứa khí và đường ống dẫn hơi nước, nước nóng. 29/12/2008
14/2008/CT-BGTVT Chỉ thi 14/2008/CT-BGTVT về việc tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong ngành giao thông vân tải 22/12/2008
8202/VPCP-KGVX Công văn số 8202/VPCP-KGVX về thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường ở các Doanh Nghiệp 01/12/2008