Cleaner Production - Trang thông tin sản xuất sạch hơn

Số hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Download
12/2016/NĐ-CP Nghị định về Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 19/02/2016
76/2015/TT-BTNMT Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường 31/12/2015
77/2015/TT-BTNMT Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường 31/12/2015
40/2015/TT-BTNMT Thông tư về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải 17/08/2015
32/2015/TT-BGTVT Thông tư Quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 24/07/2015
33/2015/TT-BGTVT Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới 24/07/2015
38/2015/TT-BTNMT Thông tư về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản 30/06/2015
35/2015/TT-BTNMT Thông tư về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao 30/06/2015
36/2015/TT-BTNMT Thông tư về Quản lý chất thải nguy hại 30/06/2015
82/2015/QH13 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 25/06/2015
23/2015/TT-BNNPTNT Thông tư Quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản 22/06/2015
10/CT-TTg Chỉ thị về tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản 29/05/2015
27/2015/TT-BTNMT Thông tư về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 29/05/2015
38/2015/NĐ-CP Nghị định về Quản lý chất thải và phế liệu 24/04/2015
19/2015/TT-BTNMT Thông tư Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận 23/04/2015
1 2 3 4 5 6