producttion and consumption

Thứ ba, 11/12/2018 | 08:05 GMT+7

Sản xuất sạch hơn

Cập nhật 03:06 ngày 24/09/2018

Quảng trị nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện sản xuất sạch hơn

Trong những năm qua, sản xuất công nghiệp trên địa bàn Quảng trị đều tăng trưởng khá, chiếm tỷ trọng lớn trong GDP của tỉnh góp phần thực hiện công nghiệp hóa- hiện đại hóa. Để phát triển công nghiệp bền vững thì sản xuất sạch hơn (SXSH) là giải pháp cần thiết giúp cơ sở sản xuất công nghiệp cái tiến từng bước thiết bị và sắp xếp lại quy trình sản xuất phù hợp, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng, giảm phát thải.
Để triển khai có hiệu quả các nội dung và nhiệm vụ của Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020, UBND tỉnh Quảng trị đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020 trên địa bản tỉnh Quảng Trị.
Trong giai đoạn từ 2009-2018, bằng nguồn vốn khuyến công, hàng năm UBND tỉnh đã hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất hợp lý hóa quy trình sản xuất, đánh giá nhanh về SXSH, đổi mới công nghiệp, thiết bị nhằm giảm chi phí, tiết kiệm năng lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm đặc biệt góp phàn đảm bảo an toàn vệ sinh tại các cơ sở chế biến thực phẩm.
Ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Quảng trị cho biết “Hiệu quả của áp dụng SXSH là lợi ích kép, không chỉ giải quyết ô nhiễm môi trường mà còn mang lại lợi ích rất lớn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp”. 

Công ty Cổ phần Bình Điền Quảng trị lđược hỗ trợ  thực hiện SXH, xây dựng mô hình thí điểm nhân rộng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Sở Công Thương Quảng trị đã phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ; Ban quản lý các khu kinh tế tỉnh triển khai nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh SXSH. Cụ thể như: Tập huấn kiến thức SXSH cho các DN; Hỗ trợ đánh giá nhanh SXSH làm cơ sở để các cơ sở công nghiệp đầu tư máy móc thiết bị, hợp lý hóa quy trình sản xuất; Hỗ trợ DN kiểm toán năng lượng để sử dụng có hiệu quả năng lượng; Phát động phong trào sáng kiến, giải pháp kỹ thuật để cải tiến máy móc, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường.
Các hoạt động tuyên truyền SXSH được lồng ghép trên các phương tiện truyền thông đại chúng của tỉnh đã giúp nâng cao kiến thức của các cơ sở công nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh đã thành lập và vận hành hiệu quả Quỹ bảo vệ môi trường nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư cho các hạng mục công trình bảo vệ môi trường, thúc đẩy áp dụng SXSH.
Công ty Cổ phần Bình Điền Quảng trị là một trong số doanh nghiệp được xây dựng mô hình áp dụng SXSH. Trước khi áp dụng SXSH công ty đang sử dụng máy đóng bao bán tự động, bụi nhiều và tỷ lệ rơi vãi trên sàn rất nhiều. Công ty cần đến 8 công nghân cho công đoạn đóng bao, năng suất 200 bao/giờ. Sau khi thay mới hệ thống đóng bao tự động chỉ cần 6 công nhân, giảm lượng bụi và lượng rơi vãi trong quá trinh đóng bao. Mặt khác nâng cao năng suất đóng bao lên 300 bao/giờ. 
Mặc dù đã đạt được những thành công ban đầu, tuy nhiên cũng theo số liệu của Sở Công Thương Quảng trị, hiện nay mới chỉ có 15-20% cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích của việc áp dụng SXSH. Lợi ích của SXSH chưa được cộng đồng doanh nghiệp nhận thức đầy đủ để trở thành nhu cầu cấp thiết trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp
Nhằm đạt được các mục tiêu của Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020, giai đoạn 2019 -2020, UBND tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ DN tiếp cận và triển khai các giải pháp đồng bộ. 
Văn phòng SXSH &SXTDBV tổng hợp
lên đầu trang