producttion and consumption

Thứ tư, 24/10/2018 | 12:21 GMT+7

Thông báo - sự kiện

Quy chế quản lý các Đề án thành phần Chiến lược sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp đến năm 2020

Thời gian: 29/11/2016  |  Địa điểm: Hà Nội
Kế hoạch đã đưa ra 21 biểu mẫu có liên quan từ việc xác định nhiệm vụ đến thực hiện và báo cáo nhiệm vụ về sản xuất sạch hơn, cụ thể như sau:

- Biểu 01-CP: Phiếu đánh giá đề xuất nhiệm vụ đặt hàng thực hiện Chiến lược

- Biểu 02-CP: Biên bản kiểm phiệu Hội đồng xác định Nhiệm vụ

- Biểu 03-CP: Biên bản Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ do Thư ký khoa học lập

- Biểu 04-CP: Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ

- Biểu 05-CP: Thuyết minh nhiệm vụ

- Biểu 06-CP: Báo cáo tóm tắt kinh nghiệm của tổ chức đang ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ

- Biểu 07-CP: Báo cáo đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ

- Biểu 08-CP: Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

- Biểu 09-CP: Văn bản xác nhận của đơn vị đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ

- Biểu 10-CP: Biên bản mở Hồ sơ

- Biểu 11-CP: Phiếu đánh giá tuyển chọn, quy định chi tiết về thang đánh giá và các tiêu chí đánh giá

- Biểu 12-CP: Biên ban kiểm phiếu tổng hợp và báo cáo hội đồng kết quả kiểm phiếu

- Biểu 13-CP: Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn do thư ký khoa học của hội đồng lập

- Biểu 14-CP: Biên bản thẩm định tài chính do thư ký hành chính giúp tổ thẩm định hoàn thiện

- Biểu 15-CP: Mẫu Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ

- Biểu 16-CP: Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Biểu 17-CP: Báo cáo tự đánh gía kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức chủ trì

- Biểu 18-CP: Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp Bộ

- Biểu 19-CP: Biên bản nghiệm thu cấp Bộ gồm kết quả đánh giá, xếp loại nhiệm vụ và các ý kiến của các thành viên nêu tại Hội đồng

- Biểu 20-CP: Biên bản thanh lý Hợp đồng

- Biểu 21-CP: Báo cáo định kỳ

Xem chi tiết Quyết định
Xem chi tiết Quy chế

Văn phòng CPSI (viết)

lên đầu trang