Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Sản xuất sạch hơn từ dự án đến chiến lược quốc gia (Phần 3)

Sản xuất sạch hơn từ dự án đến chiến lược quốc gia

Sản xuất sạch hơn từ dự án đến chiến lược quốc gia (Phần 2)

Sản xuất sạch hơn từ dự án đến chiến lược quốc gia

Sản xuất sạch hơn từ dự án đến chiến lược quốc gia (Phần 1)

Sản xuất sạch hơn từ dự án đến chiến lược quốc gia

Tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”

Thực hiện Quyết định số 1191⁄QĐ-BCT ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc đặt hàng nhiệm vụ năm 2018 thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Chiến lược). Bộ Công Thương thông báo:

Thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu hướng đến phát triển nền công nghiệp xanh trên địa bàn tỉnh, ngày 24⁄10⁄2013 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 835⁄QĐ-UBND ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Hải Phòng thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 1759⁄QĐ-UBND ngày 12⁄9⁄2013 về việc phê duyệt Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020.

Quảng Trị: Thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng, giảm phát thải, góp phần thực hiện mục tiêu hướng đến nền công nghiệp xanh.

Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 1399⁄QĐ-UBND ngày 12⁄8⁄2013 về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.