Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”

Thực hiện Quyết định số 1191⁄QĐ-BCT ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc đặt hàng nhiệm vụ năm 2018 thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Chiến lược). Bộ Công Thương thông báo:

Sản xuất sạch hơn từ dự án đến chiến lược quốc gia (Phần 3)

Sản xuất sạch hơn từ dự án đến chiến lược quốc gia

Sản xuất sạch hơn từ dự án đến chiến lược quốc gia (Phần 2)

Sản xuất sạch hơn từ dự án đến chiến lược quốc gia

Sản xuất sạch hơn từ dự án đến chiến lược quốc gia (Phần 1)

Sản xuất sạch hơn từ dự án đến chiến lược quốc gia

Tình hình triển khai Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp giai đoạn 2009-2015 tại Cà Mau

Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020, ngành Công Thương Cà Mau đã triển khai thực hiện một số mục tiêu của Chiến lược và đạt kết quả bước đầu: 30% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của SXSH, 14% cơ sở sản xuất áp dụng SXSH và tỷ lệ tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu đối với các cơ sở đã áp dụng SXSH là 5%.

Tình hình thực hiện Chiến lược SXSH tại tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2009-2015

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1419⁄QĐ-TTg ngày 07 tháng 09 năm 2009 về “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”, tỉnh Ninh Thuận đã triển khai các mục tiêu trong khuôn khổ Chiến lược và đạt được nhiều kết quả khả quan. Ước thực hiện đến hết năm 2014, tỷ lệ cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của SXSH là 50%, tỷ lệ cơ sở sản xuất áp dụng SXSH là 15%, tỷ lệ tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu đối với các cơ sở đã áp dụng SXSH là 5-8%.

Tình hình triển khai Chiến lược SXSH trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2009-2015

Hà Nội là một trong những tỉnh tích cực triển khai Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp theo Quyết định số 1419⁄QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngay từ năm 2010, Sở Công Thương Hà Nội đã ban hành và trình thành phố ban hành các văn bản làm cơ sở triển khai Chiến lược tại địa phương. Ước tính đến hết năm 2015, ngành Công Thương thành phố hoàn thành tất cả các mục tiêu của Chiến lược khi 50% cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thành phố nhận thức được lợi ích của việc áp dụng

Bình Thuận: Thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp giai đoạn 2009-2015

Thực hiện Quyết định số 1419⁄QĐ-TTg ngày 7 tháng 9 năm 2009 của Thủ Tướng Chính Phủ về phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”, ngành Công Thương Bình Thuận đã triển khai thực hiện các mục tiêu của Chiến lược và đạt được một số kết quả bước đầu.

Trà Vinh: Tình hình thực hiện Chiến lược SXSH giai đoạn 2009-2015

Thực hiện Quyết định số 1419⁄QĐ-TTg của Chính phủ ngày 7⁄9⁄2009 về việc thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020, Sở Công Thương Trà Vinh đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN tiến hành triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Chiến lược.

Tình hình triển khai Chiến lược SXSH tại tỉnh Kon Tum giai đoạn 2009-2015

UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành văn bản pháp lý tạo điều kiện cho việc triển khai áp dụng các hoạt động liên quan đến SXSH tại tỉnh, bố trí kinh phí thực hiện Chiến lược SXSH và thành lập Tổ hỗ trợ áp dụng SXSH thuộc Sở Công Thương.

Sản xuất sạch hơn, chiến lược phát triển bền vững cho các doanh nghiệp

Sản xuất sạch hơn đã được phổ biến tại Việt Nam từ những năm 90 của thập kỷ trước bằng sự thành lập của Trung tâm Sản xuất Sạch Việt Nam và nỗ lực của nhiều nhà tài trợ như Thuỵ Điển, Canada, Đan Mạch, v.v...

Chiến lược phát triển sản xuất gạch không nung ở Việt Nam

Sản xuất và sử dụng gạch không nung, thay thế gạch đất sét nung bằng than củi, nhằm tiết kiệm tài nguyên đất, giảm chi phí xử lý chất thải công nghiệp, bảo vệ môi trường, chủ trương này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010 (gọi tắt là Chương trình 567).

Thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu hướng đến phát triển nền công nghiệp xanh trên địa bàn tỉnh, ngày 24⁄10⁄2013 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 835⁄QĐ-UBND ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Hải Phòng thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 1759⁄QĐ-UBND ngày 12⁄9⁄2013 về việc phê duyệt Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020.

Quảng Trị: Thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng, giảm phát thải, góp phần thực hiện mục tiêu hướng đến nền công nghiệp xanh.

Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 1399⁄QĐ-UBND ngày 12⁄8⁄2013 về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.