Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Báo cáo môi trường quốc gia 2013

Báo cáo môi trường quốc gia 2013 - Môi trường không khí

Báo cáo môi trường quốc gia 2008

Báo cáo môi trường quốc gia 2008 - Môi trường làng nghề Việt Nam phân tích tổng quát về các vấn đề môi trường tại các làng nghề.

Báo cáo môi trường quốc gia 2009

Báo cáo môi trường quốc gia 2009 - Môi trường khu công nghiệp Việt Nam phân tích tổng quan các vấn đề môi trường tại các KCN.

Báo cáo môi trường quốc gia 2010

Báo cáo môi trường quốc gia 2010 - Tổng quan môi trường Việt Nam, phân tích tổng thể hiện trạng môi trường môi trường trong giai đoạn 2006-2010.

Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011

Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011 - Chất thải rắn, phân tích các vấn đề liên quan đến chất thải rắn của Việt Nam.

Báo cáo môi trường quốc gia 2013

Báo cáo môi trường quốc gia 2013 - Môi trường không khí

Báo cáo môi trường quốc gia năm 2012

Báo cáo môi trường quốc gia năm 2012 - Môi trường nước mặt lục địa

Báo cáo môi trường quốc gia 2008

Báo cáo môi trường quốc gia 2008 - Môi trường làng nghề Việt Nam phân tích tổng quát về các vấn đề môi trường tại các làng nghề.

Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011

Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011 - Chất thải rắn, phân tích các vấn đề liên quan đến chất thải rắn của Việt Nam.