Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Tiền Giang: Quyết định hỗ trợ tư vấn đánh giá sản xuất sạch hơn cho doanh nghiệp

Căn cứ quyết định số 1991⁄QĐ-UBND ngày 06⁄7⁄2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Chương trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp giai đoạn 2016-2020. Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang đã ra chỉ thị số 1125⁄SCT-KTMT nhằm thực hiện công tác hỗ trợ tư vấn đánh giá sản xuất sạch hơn (SXSH) cho các doanh nghiệp sản xuất, đồng thời giúp doanh nghiệp giảm tiêu hao nguyên nhiên liệu đầu vào và giảm ô nhiễm môi trường.
Ảnh minh họa
Về kinh phí, Sở Công Thương tỉnh đã hỗ trợ 50% kinh phí tư vấn đánh giá SXSH. Nguồn kinh phí để thực hiện các giải pháp SXSH sẽ do doanh nghiệp chủ động triển khai hoặc liên hệ với trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Tiền Giang để được hỗ trợ kinh phí.
 
Mục tiêu của tỉnh cho đến năm 2020 đó là: có 90% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng SXSH trong công nghiệp, 50% cơ sở sản xuất công nghiệp có tiềm năng tiến hành áp dụng SXSH và tiết kiệm được từ 8 - 13% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên nhiên liệu trên đơn vị sản phẩm và 90% doanh nghiệp vừa và lớn có bộ phận chuyên trách về SXSH. 
 
Để thực hiện được mục tiêu này, trong năm 2018, Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang sẽ tiến hành khảo sát sơ bộ quá trình sản xuất và đánh giá hiện trạng môi trường cơ sở tại doanh nghiệp. Tiếp đó, đơn vị hỗ trợ tư vấn do Sở Công Thương ủy quyền sẽ thiết lập hệ thống quan trắc số liệu và xây dựng các định mức tiêu thụ nguyên nhiên liệu cho doanh nghiệp, đồng thời định lượng chi phí đầu vào (nguyên vật liệu thô, năng lượng, nước…) và đầu ra (phụ phẩm phát thải liên quan và tải lượng ô nhiễm). Từ những thông tin trên, đơn vị phụ trách tư vấn sẽ thảo luận với doanh nghiệp về những tồn tại cần cải thiện trong toàn bộ quy trình sản xuất , phân tích về nguồn phát của các dòng thải để tìm ra tiềm năng áp dụng SXSH và đề xuất các giải pháp tương ứng.
 
Theo quyết định 1991/QĐ-UBND, chậm nhất ngày 20/12 năm nay, các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện Chương trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 sẽ phải lập báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp, đồng thời đề xuất nội dung thực hiện của năm kế tiếp gửi về Sở Công Thương. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có thể phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
 
Xem thêm các văn bản tại đây
- Quyết định số 1991/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp giai đoạn 2016-2020
- Quyết định số 1125/SCT-KTMT nhằm thực hiện công tác hỗ trợ tư vấn đánh giá sản xuất sạch hơn (SXSH) 
Văn phòng SXSH và SXTDBV tổng hợp