Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Lâm Đồng: Quyết định thực hiện các đề án thuộc Chương trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp năm 2018

Trên quan điểm quyết định 2645⁄QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng, nhằm phổ biến rộng rãi sản xuất sạch hơn vào thực tế sản xuất, kinh doanh của các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, ngày 08⁄02⁄2018, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định số 23⁄QĐ-SCT thực hiện những đề xuất, kế hoạch thuộc Chương trình áp dụng sản xuất sạch hơn trong năm 2018.
Ảnh minh họa
Trung tâm Khuyến công tỉnh Lâm Đồng là đơn vị chủ quản thực hiện các đề án, kế hoạch thuộc Chương trình. Theo quyết định, những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2018 bao gồm 1 kế hoạch cùng 3 đề án chiến lược, đó là: Kế hoạch xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn các giải pháp kĩ thuật về sản xuất sạch hơn; Đề án đánh giá khả năng áp dụng sản xuất sạch hơn tại doanh nghiệp; Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng giải pháp giúp giảm thiểu tiêu hao nguyên, vật liệu trong quá trình sản xuất sau khi thực hiện đánh giá sản xuất sạch hơn và Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp xây dựng mô hình về áp dụng sản xuất sạch hơn.
 
Đối với kế hoạch hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật về sản xuất sạch hơn, tỉnh cần đạt được mục tiêu: trong khoảng thời gian từ quý 2 đến quý 3 năm 2018, Trung tâm khuyến công của tỉnh sẽ điều phối các đơn vị liên quan xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn về kỹ thuật sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện và cộng tác viên SXSH cũng là những đơn vị thụ hưởng thành quả từ việc thực hiện kế hoạch. Dự tính tỉnh sẽ chi 10.000.000 đồng cho công tác thực hiện kế hoạch này.
 
Đối với các đề án, tỉnh chọn ra một số doanh nghiệp là đơn vị thí điểm, phối hợp và thụ hưởng thành quả từ đề án, bao gồm việc đánh giá tiềm năng áp dụng sản xuất sạch hơn tại doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp về các biện pháp giảm tiêu hao nguyên vật liệu và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn. Các doanh nghiệp thí điểm sẽ được Trung tâm khuyến công hỗ trợ hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch hơn và hỗ trợ kinh phí để xây dựng mô hình. Các doanh nghiệp được hỗ trợ sẽ trở thành những điển hình áp dụng sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy việc triển khai và phổ biến sâu rộng sản xuất sạch hơn tại Lâm Đồng. Tổng kinh phí tỉnh hỗ trợ thực hiện 3 đề án là 1.277.400.000 đồng.
 
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có gì vướng mắc, Giám đốc Trung tâm Khuyến công, Trưởng các phòng trên trực tiếp báo cáo với Giám đốc Sở xem xét, chỉ đạo và có những điều chỉnh kịp thời.
 
Các văn bản đính kèm xem tại đây
- Quyết định số 2645/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch áp dụng SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020.
- Quyết định số 23/QĐ-SCT về việc thực hiện những đề xuất, kế hoạch thuộc Chương trình áp dụng sản xuất sạch hơn trong năm 2018.
 
Văn phòng SXSH và SXTDBV tổng hợp