Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Quảng Bình: Cấp kinh phí thực hiện chương trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018

Ngày 16⁄5⁄2018, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 1584⁄QĐ-UBND về việc trích từ nguồn chi đột xuất thuộc ngân sách tỉnh năm 2018 để cấp kinh phí cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thực hiện Chương trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018
Tập huấn nâng cao sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

Thực hiện tốt Chiến lược sản xuất sạch hơn (SXSH) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1419/QĐ-TTg, ngày 30/9/2013, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 2384/QĐ-UBND ban hành chương trình hành động “Áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013 – 2020”. Theo đó, phấn đấu đến năm 2020: 100% các CSSXCN trong tỉnh được phổ biến các nội dung cơ bản về sản xuất sạch hơn và 90% CSSXCN nhận thức được lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; 50% CSSXCN áp dụng SXSH và những cơ sở này tiết kiệm được từ 8 - 13% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trên đơn vị sản phẩm; 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa có bộ phận chuyên trách về SXSH.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, từ nguồn kinh phí được UBND tỉnh cấp, Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình sẽ xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018 trên cơ sở triển khai thực hiện các nội dung: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cấp, ngành, địa phương, cơ sở sản xuất công nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua tổ chức các chương trình tập huấn, hội thảo; In ấn các ấn phẩm, tờ rơi, pano, áp phích về sản xuất sạch hơn; Thực hiện đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn 02 mô hình trên địa bàn tỉnh.

 

Sản xuất sạch hơn đã trở thành một trong những xu thế, chiến lược quan trọng của ngành công nghiệp của các nước trên thế giới. Sản xuất sạch hơn được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở sản xuất công nghiệp sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người, đảm bảo phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế Quốc tế.

 

Nguồn: sct.quangbinh.gov.vn