Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Bình Định: 5% cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng giải pháp sản xuất sạch hơn

5% cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng giải pháp sản xuất sạch hơn là một trong những kết quả quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ trong Chiến lược sản xuất sạch hơn từ năm 2009-2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định, được UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương.
Ảnh minh họa
Bên cạnh đó, có 10 DN có bộ phận chuyên trách về hoạt động sản xuất sạch hơn trong giai đoạn 2016-2020, chiếm 0,5% trên tổng số DN; 10% cơ sở được tuyên truyền và nhận thức lợi ích của việc áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn. Các mô hình xây dựng đã giảm được 10% năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu trên đơn vị sản phẩm; tỉ lệ tiết kiệm năng lượng ước tính từ việc áp dụng các giải pháp về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp là 10%.
 
UBND tỉnh cũng đồng thời báo cáo về những khó khăn trong triển khai các giải pháp sản xuất sạch hơn như kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách hợp tác quốc tế rất hạn chế và không đều; phổ biến, tuyên truyền còn ít và không thường xuyên; áp dụng chưa có hệ thống, quy trình cụ thể.
 
Trên cơ sở này, UBND tỉnh đề xuất xây dựng chương trình cho giai đoạn sau năm 2020 với việc áp dụng rộng rãi sản xuất sạch hơn, nhằm tác tác động tích cực đối với đời sống, KT-XH. Đồng thời, giải quyết được một số vấn đề quan trọng hiện nay như chủ động phòng ngừa ô nhiễm môi trường, giảm tiêu thụ nguyên liệu và năng lượng trong quá trình sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN, tăng cường bảo vệ sức khỏe con người... Cụ thể, từ năm 2020-2030, trên địa bàn tỉnh có 90% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích; 50% cơ sở áp dụng sản xuất sạch hơn, tiết kiệm từ 8-13% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trên đơn vị sản phẩm; 90% DN vừa và nhỏ có bộ phận chuyên trách về sản xuất sạch hơn...