Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Bình Dương: Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh

Nhằm triển khai đầy đủ quan điểm, mục tiêu, định hướng của Chiến lược và Kế hoạch quốc gia về tăng trưởng xanh; lồng ghép các nội dung về tăng trưởng xanh vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…; UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch hành động số 1847⁄KH-UBND về tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 - 2020.
Ảnh minh họa
Theo đó, Kế hoạch hành động của tỉnh Bình Dương nhằm cụ thể hóa những quan điểm, mục tiêu, định hướng, giải pháp thực hiện Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020, Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020.
 
Đồng thời, đề ra được các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Bình Dương nhằm thực hiện Kế hoạch hành động gắn với thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ X; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các huyện, thị xã, thành phố đến năm 2020; Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.
 
Ngoài ra, triển khai các dự án thuộc Kế hoạch bảo vệ môi trường, Tăng trưởng xanh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh, gắn với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất; tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân, cùng chung tay xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xanh bền vững.
 
UBND tỉnh Bình Dương xây dựng hành Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương đảm bảo 04 chủ đề chính theo Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020. Căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Bình Dương cũng đề ra các hoạt động, nhiệm vụ cụ thể cho giai đoạn 2018 - 2020.
 
Trong đó, chủ đề 1, xây dựng Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Bình Dương về tăng trưởng xanh. Tỉnh triển khai 4/8 hoạt động so với Kế hoạch quốc gia; chủ đề 2, giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Tỉnh triển khai 18/20 hoạt động so với Kế hoạch; chủ để 3, thực hiện xanh hóa sản xuất. Tỉnh triển khai 22/25 hoạt động so với Kế hoạch; chủ để 4, thực hiện xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững. Tỉnh triển khai 11/13 hoạt động so với Kế hoạch quốc gia.
 
UBND tỉnh Bình Dương giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối phối hợp triển khai, theo dõi, tổng hợp báo cáo đánh giá quá trình thực hiện Chiến lược quốc gia, Kế hoạch hành động quốc gia và Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp và báo cáo UBND tỉnh tham dự các hội nghị thuộc hoạt động số 5 về tham gia các hoạt động quốc tế xúc tiến và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện tăng trưởng xanh theo thời gian triển khai từ Bộ, ngành Trung ương…
 
Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Bình Dương được duyệt, tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị và nội dung cụ thể của từng hoạt động tại Phục lục 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ) chủ động liên hệ Bộ, ngành Trung ương xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể phù hợp với chức năng nhiệm vụ quản lý Nhà nước được giao.
 
Đồng thời, lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch hành động này với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, dự án chuyển tiếp nhằm sớm đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả; đối với các nhiệm vụ mới, chủ động xây dựng các đề án, dự án, dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở xác định và bố trí kinh phí theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước…
 
Bên cạnh việc triển khai các hoạt động như Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương đề ra trong giai đoạn 2016 - 2020, để nhanh chóng cụ thể hóa Chương trình cho địa phương, tại Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 - 2020, UBND tỉnh Bình Dương giao các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện hoàn thành một số hoạt động ưu tiên trong năm 2018, như sau: 
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp xây dựng đề án thực hiện thí điểm một số mô hình tăng trưởng xanh quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh thuộc hoạt động số 7 về tổ chức xây dựng đề án thực hiện thí điểm một số mô hình tăng trưởng xanh quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh. Thời gian trình đề xuất xin ý kiến UBND tỉnh Bình Dương trong năm 2018.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp hoàn thành công tác triển khai, thực hiện một số nội dung thuộc các hoạt động số 4, 34, 39, 60 trong năm 2018. Cụ thể, tham gia rà soát, kiến nghị điều chỉnh các quy hoạch phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường từ quan điểm phát triển bền vững và xây dựng khung chính sách và kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của ngành Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2014 - 2020 khi có yêu cầu thuộc hoạt động số 34.
 
Cùng với đó, tham gia công tác kiểm kê, đánh giá tình hình sử dụng tài nguyên đất trong giai đoạn 2000 - 2013 khi có yêu cầu; rà soát, đánh giá tính phù hợp của hệ thống thể chế hiện hành với yêu cầu của mô hình tăng trưởng xanh; phổ biến và hướng dẫn nhân dân áp dụng các biện pháp bảo vệ và làm giàu tài nguyên đất; góp ý xây dựng khung chính sách và kế hoạch hành động về sử dụng và phát triển tài nguyên đất theo hướng tăng trưởng xanh đến 2020 và tầm nhìn đến 2050.
 
Ngoài ra, xây dựng trình kế hoạch phân bổ đất công để nâng cao diện tích không gian xanh và mặt nước ở các đô thị, đạt tiêu chuẩn diện tích cây xanh đô thị tính theo đầu người theo quy định cho từng loại đô thị trên địa bàn tỉnh; đầu tư khoảng không gian xanh công cộng; khuyến khích cộng đồng, doanh nghiệp và các hộ gia đình thực hiện các giải pháp xanh hóa đô thị thuộc hoạt động số 60 về nâng cao nhận thức, xanh hóa cảnh quan đô thị.
 
Các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo nhiệm vụ được phân công, tích cực triển khai thực hiện theo Kế hoạch hành động số 1847/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương về tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 - 2020. Định kỳ trước ngày 25/10 hàng năm, các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động này về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình UBND tỉnh Bình Dương báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.