Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Thông báo số 01⁄TB-UBND ngày 06⁄01⁄2016 kết luận của đ⁄c Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh về chủ trương đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng tắm biển, dịch vụ du lịch tại xã Giao Phong, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy

Thông báo số 01⁄TB-UBND ngày 06⁄01⁄2016 kết luận của đ⁄c Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh về chủ trương đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng tắm biển, dịch vụ du lịch tại xã Giao Phong, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy

File đính kèm: /Portals/0/DOCUMENTS/01-TB.pdf