Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

THÔNG BÁO ĐƯỜNG DÂY NÓNG

THÔNG BÁO ĐƯỜNG DÂY NÓNG

THÔNG BÁO

Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh

về việc thiết lập đường dây nóng (kèm theo văn bản số 87/TB-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2014)

UBND tỉnh Nam Định thiết lập đường dây nóng để kịp thời chỉ đạo giải quyết công việc ở một số lĩnh vực.

          1.    Cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy đăng ký kinh doanh

               *  Bộ phận tiếp nhận thông tin tại Sở Kế hoạch đầu tư (đối với cấp giấy chứng nhận đầu tư ngoài các khu công nghiệp),

                    -  Số điện thoại cố định: 03503.647.121

                    -  Số điện thoại di động: 0904.777.990

               *   Bộ phận tiếp nhận thông tin tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh (đối với cấp giấy chứng nhận đầu tư trong các khu công nghiệp).

                   -  Số điện thoại cố định: 03503.680.402

                   -  Số điện thoại di động: 0915.605.809.

            2. Thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức, doanh nghiệp.

          Bộ phận tiếp nhận thông tin tại Sở tài nguyên và môi trường: Bộ phận một cửa,

- Số điện thoại cố định: 0350. 8601.224

- Số điện thoại di động: 0916.612.673

          3. Công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

          Bộ phận tiếp nhận thông tin tại Sở Nội vụ: Bộ phận một cửa,

             - Số điện thoại cố định: 0350. 3649.403

             - Số điện thoại di động: 0967.791.858

          4. Công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

           Bộ phận tiếp nhận thông tin tại Sở Y tế:

             - Số điện thoại cố định: 0350. 3631.486

             - Số điện thoại di động: 0967.711.414

          5. Công tác tiếp nhận về giải quyết vướng mắc cho người nộp thuế:

          Bộ phận tiếp nhận thông tin tại Cục thuế tỉnh:

             - Số điện thoại cố định: 0350. 3868.458

             - Số điện thoại di động: 0902.368.628

           Bộ phận tiếp nhận thông tin ở các lĩnh vực trên tại Văn phòng UBND tỉnh: Phòng Tổng hợp,

              - Số điện thoại cố định: 0350. 3866.283;

              - Số điện thoại di động: 0949.581.838.