Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Thông báo kết luận của đ⁄c Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp Ban chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông

Thông báo kết luận của đ⁄c Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp Ban chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông

Thông báo kết luận của đ/c Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp Ban chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông

File đính kèm: TB-184_27815.pdf