Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Tình hình thực hiện Chiến lược SXSH tại tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2009-2015

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1419⁄QĐ-TTg ngày 07 tháng 09 năm 2009 về “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”, tỉnh Ninh Thuận đã triển khai các mục tiêu trong khuôn khổ Chiến lược và đạt được nhiều kết quả khả quan. Ước thực hiện đến hết năm 2014, tỷ lệ cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của SXSH là 50%, tỷ lệ cơ sở sản xuất áp dụng SXSH là 15%, tỷ lệ tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu đối với các cơ sở đã áp dụng SXSH là 5-8%.
Để đạt được kết quả trên, không thể không kể đến sự đồng thuận trong triển khai thực hiện của UBND tỉnh, các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và sự tham gia của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Ngay từ năm 2010, Sở Công Thương đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2675/QĐ-UBND ngày 09/12/2010 về kế hoạch hành động Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015. Để triển khai Chiến lược, tỉnh Ninh Thuận đã có kế hoạch lồng ghép các nội dung thực hiện Chương trình Sản xuất sạch hơn vào các nội dung Chương trình khuyến công, ban hành kế hoạch triển khai hàng năm về Chiến lược sản xuất sạch hơn.

Hiện nay, đơn vị đầu mối triển khai thực hiện Chiến lược Sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được giao cho Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại. Trung tâm đã thành lập Phòng tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn. Phòng có chức năng, nhiệm vụ là đầu mối thực hiện tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tư vấn và thúc đẩy thực hiện SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đã có 2 cán bộ thuộc Sở Công Thương và 2 cán bộ thuộc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại được đào tạo về SXSH. Sở Công Thương đã chỉ đạo TTKC&TKNL thực hiện các đề án “Nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng SXSH trong công nghiệp” và “Hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp” với các hoạt động sau đây:

1. Hoạt động truyền thông

Năm  Hoạt động
 2011  Tổ chức 01 Chương trình Hội thảo tuyên truyền áp dụng SXSH
 2012  Xây dựng và phát hành 200 ấn phẩm “Giới thiệu SXSH trong công nghiệp” và “Khởi động SXSH với công cụ quản lý nội vi 5S”
 2013-2014  Xây dựng 7 phóng sự tuyên truyền về SXSH trong công nghiệp phát sóng trên Đài PT&TH tỉnh
 2015  Xây dựng, in ấn tài liệu, tờ rơi, tranh cổ động tuyên truyền về SXSH trong công nghiệp

2. Hỗ trợ kỹ thuật

Song song với hoạt động tuyên truyền, nâng cao năng lực áp dụng SXSH, ngành Công Thương tỉnh Ninh Thuận còn hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tiếp cận và áp dụng các chương trình SXSH. Năm 2013 và 2014, ngành Công Thương tỉnh đã hỗ trợ tư vấn đánh giá nhanh cho 05 doanh nghiệp, cụ thể như sau:

TT Năm Tên doanh nghiệp  Ngành/lĩnh vực và sản phẩm chính
 1  2013  Chi nhánh Công ty TNHH Thông Thuận – Ninh Thuận  Chế biến thủy sản
 2  2013  Công ty cổ phần xuất khẩu nông sản Ninh Thuận  Chế biến nông sản
 3  2014  Công ty Cổ phần Mía đường Phan Rang  Đường và các sản phẩm liên quan đến mía đường
 4  2014  Công ty cổ phần Phương Hải  Xi măng, bột khoáng, bột super canxi, gạch lát màu, gạch block
 5  2014  Công ty cổ phần Yến Việt – Nhà máy chế biến yến sào Phan Rang  Các sản phẩm có nguồn gốc từ tổ yến

Qua gần 5 năm thực Chiến lược SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, ngành Công Thương tỉnh đã triển khai 2/5 Đề án của Chiến lược. Bên cạnh một số kết quả khả quan đã đạt được, ngành Công Thương tỉnh vẫn còn gặp phải nhiều khó khăn. Một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp và làng nghề đã giảm thiểu được chi phí sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm trong khi một số đơn vị vẫn còn e ngại trong việc cam kết phối hợp thực hiện áp dụng SXSH. Một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp mặc dù đã nhận thức được lợi ích của các giải pháp SXSH nhưng chưa mạnh dạn tự thực hiện. Trong tương lai, để hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược, ngành Công Thương Ninh Thuận hi vọng nhận được quan tâm, hỗ trợ kinh phí từ trung ương để khuyến khích và nâng cao số lượng cơ sở áp dụng SXSH.

Trần Trang