Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Bộ Công Thương thành lập Văn phòng Sản xuất sạch hơn và Sản xuất tiêu dùng bền vững

Ngày 02 tháng 03 năm 2018 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký Quyết định số 681⁄QĐ-BCT về việc thành lập Văn phòng Sản xuất sạch hơn và Sản xuất tiêu dùng bền vững.
Ảnh minh họa
Ngoài ra, các Quyết định số 679/QĐ-BCT về việc thay thế Trưởng Ban điều hành thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”, Quyết định số 680/QĐ-BCT về việc thay thế thành viên Ban điều hành Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 cũng được phê duyệt cùng ngày.
 
Quyết định 679/QĐ-BCT cử ông Hoàng Quốc Vượng, thứ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng Ban điều hành thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”. 
 
Quyết định 680/QĐ-BC cử bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Phó Vụ trưởng và ông Đặng Hải Dũng, Chuyên viên chính Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững làm thành viên Ban điều hành Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 
Theo Quyết định số 681/QĐ-BCT, Văn phòng Sản xuất sạch hơn và Sản xuất tiêu dùng bền vững gồm 9 thành viên, do ông Đặng Hải Dũng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững làm Chánh văn phòng.
 
Văn phòng có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban điều hành Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và Ban điều hành Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Bên cạnh đó, Văn phòng sẽ thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 
 Các Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.