Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011

Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011 - Chất thải rắn, phân tích các vấn đề liên quan đến chất thải rắn của Việt Nam.

Các vấn đề được phân tích bao gồm:
 - Các đặc trưng chất thải rắn;
- Phát sinh chất thải rắn;
- Hiện trạng thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý và tái sử dụng chất thải rắn;
- Đánh giá thực trạng và những tồn tại trong công tác quản lý;
- Đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn hiệu quả.
Chi tiết Báo cáo môi trường quốc gia 2011, download tại đây