Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Báo cáo môi trường quốc gia 2013

Báo cáo môi trường quốc gia 2013 - Môi trường không khí
Báo cáo tập trung vào việc đánh giá, phân tích nguyên nhân, hiện trạng, tác động và xu hướng các vấn đề có liên quan đến môi trường không khí tại Việt Nam, đồng thời sẽ hỗ trợ cho việc xem xét điều chỉnh, bổ sung các chính sách, kế hoạch và giải pháp nhằm bảo vệ môi trường không khí.

Nội dung chi tiết của Báo cáo, download tại đây