Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Báo cáo môi trường quốc gia 2008

Báo cáo môi trường quốc gia 2008 - Môi trường làng nghề Việt Nam phân tích tổng quát về các vấn đề môi trường tại các làng nghề.
Cụ thể, Báo cáo môi trường quốc gia 2008 phân tích hiện trạng môi trường và những nguyên nhân, những ảnh hưởng xấu của ô nhiễm môi trường, dự báo xu hướng diễn biến môi trường trong những năm tiếp theo, đồng thời làm rõ thực trạng và những tồn tại trong công tác quản lý, từ đó đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề.
Chi tiết Báo cáo môi trường quốc gia 2008, download tại đây: