Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Báo cáo môi trường quốc gia 2009

Báo cáo môi trường quốc gia 2009 - Môi trường khu công nghiệp Việt Nam phân tích tổng quan các vấn đề môi trường tại các KCN.

Cụ thể, Báo cáo môi trường quốc gia 2009 phân tích hiện trạng môi trường và những nguyên nhân, tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường, dự báo xu hướng diễn biến môi trường trong những năm tiếp theo, đồng thời làm rõ thực trạng và những tồn tại trong công tác quản lý, từ đó đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường KCN.
Chi tiết, Báo cáo môi trường quốc gia 2009, download tại đây: