Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Báo cáo môi trường quốc gia năm 2012

Báo cáo môi trường quốc gia năm 2012 - Môi trường nước mặt lục địa
Mục tiêu của báo cáo là cung cấp một cách nhìn tổng quan về chất lượng nước mặt, đánh giá các nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm nguồn nước ở nước ta trong thời gian qua cũng như đưa ra những khuyến nghị, giải pháp cho các vấn đề này trong thời gian tới.
Các vấn đề chính được đề cập trong báo cáo:
- Tổng quan về nước mặt Việt Nam
-  Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước mặt
-  Diễn biến môi trường nước mặt
-  Tác động của môi trường nước mặt
-  Quản lý môi trường nước mặt
-  Những tồn tại và giải pháp
Chi tiết báo cáo môi trường quốc gia 2012, download tại đây