Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành FILE
117/2007/NĐ-CP Nghị định 117⁄2007⁄NĐ-CP Về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch 11/07/2010
04/2007/NĐ-CP Nghị định số 04⁄2007⁄NĐ-CP của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67⁄2003⁄NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 08/01/2010
QCVN 24 :2009/BTNMT QCVN 24 :2009/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 16/11/2009
QCVN 25 :2009/BTNMT QCVN 25 :2009/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải bãi chôn lấp 16/11/2009
02/2009/TT-BTNMT Thông tư 02⁄2009⁄TT-BTNMT Quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước 19/03/2009
16/2008/QĐ-BTNMT Quyết định 16⁄2008⁄QĐ-BTNMT ngày 31⁄12⁄2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 31/12/2008
16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 08 : 2008⁄BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt 31/12/2008
16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 09 : 2008⁄BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm 31/12/2008
16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 14 : 2008⁄BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt 31/12/2008
16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 12 : 2008⁄BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy 31/12/2008
16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 13 : 2008⁄BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt may 31/12/2008
QCVN 11 : 2008/BTNMT QCVN 11 : 2008 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản 31/12/2008
04/2008/QĐ-BTNMT QCVN 01:2008⁄BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên 18/07/2008
106/2007/TTLT/BTCBTN Thông tư liên tịch 106⁄2007⁄TTLT⁄BTCBTNMT Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125⁄2003⁄TTLT-BTC-BTNMT ngày 18⁄12⁄2003 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67⁄2003⁄NĐ-CP ngày 13⁄6⁄2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 06/09/2007
59/2006/QĐ-BTC Quyết định 59⁄2006⁄QĐ-BTC Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất 25/10/2006
02/2005/TT-BTNMT Thông tư 02⁄2005⁄TT-BTNMT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149⁄2004⁄NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước 24/06/2005
34/2005/NĐ-CP Nghị định số 34⁄2005⁄NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 Quy định về xử phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước 17/03/2005
125/2003/TTLT-BTC-BT Thông tư liên tịch 125⁄2003⁄TTLT-BTC-BTNMT về việc hướng dẫn thực hiện nghị định sô 67⁄2003⁄NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 18/12/2003