Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành FILE
679/QĐ-BCT Quyết định về việc thay thế Trưởng Ban điều hành thực hiện "Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020" 02/03/2018
1079/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 24/08/2016
1051/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020 17/08/2016
1849/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020 19/07/2016
2188/QĐ-BCT Hồ sơ tham gia tuyển chọn, thực hiện các nhiệm vụ năm 2017 thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” 30/05/2016
112/KH-UBND Kế hoạch hành động áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020 11/05/2016
632/KH-UBND Kế hoạch Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020 28/02/2016
21/KH-SCT Kế hoạch Thực hiện 24/02/2016
76/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 11/01/2016
5756/QĐ-UBND Phê duyệt 29/10/2015
4282/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 15/10/2015
7404/BCT-KHCN Công văn về việc đăng ký tham dự lớp tập huấn về thực hành hỗ trợ và đánh giá sản xuất sạch hơn 22/07/2015
3113/BCT-KHCN Công văn số 3113⁄BCT-KHCN về việc báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và đăng ký nhiệm vụ năm 2016 31/03/2015
7619/QĐ-BCT Quyết định 7619⁄QĐ-BCT ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện các Đề án thành phần của Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1419⁄QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ 26/08/2014
87/QĐ-SCT Quyết định số 87⁄QĐ-SCT v⁄v thành lập Văn phòng SXSH tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng 22/11/2011
73/2011/NĐ-CP Nghị định số 73⁄2011⁄NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 24/08/2011
2992/QĐ-BCT Quyết định số 2992⁄QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Nhựa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 17/06/2011
11/2011/QĐ-TTg Quyết định số 11⁄2011⁄QĐ-TTg ngày 18⁄02⁄2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre 18/02/2011
6209/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Quy hoạch ngành Da Giầy đến năm 2020, tầm nhìn 2025 25/11/2010
1690/QĐ-TTg Quyết định số 1690⁄QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020 16/09/2010
3399/QĐ-BCT Quyết định số 3399⁄QĐ-BCT về phê duyệt Quy hoạch phát triển Ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 28/06/2010
2347/QĐ-BCT Quyết định 2347⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt các nhiệm vụ năm 2011 thực hiện 07/05/2010
31/2009/TTLT-BCT-BTNMT Thông tư liên tịch số 31⁄2009⁄TTLT-BCT-BTNMT v⁄v hướng dẫn phối hợp giữa Sở Công Thương với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương 04/11/2009
52/2008/QĐ-BCT Quyết định 52/2008/QĐ-BCT ban hành Quy chế tạm thời về bảo vệ môi trường ngành công thương 30/12/2008
2669/QĐ-BKHCN Quyết định 2669/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc huỷ bỏ tiêu chuẩn Việt Nam 01/12/2008
43/2008/QĐ-BCT Quyết định số 43⁄2008⁄QĐ-BCT phê duyệt Chương trình sản xuất vải dệt thoi phục vụ xuất khẩu đến năm 2015 19/11/2008
108/2008/NĐ-CP Nghị định số 108/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 07/10/2008
121/2008/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Vật liệu Xây dựng đến năm 2020 29/08/2008
36/2008/QĐ-TTg Quyết định số 36⁄2008⁄QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 14/03/2008
LS06/2007/QH12 Luật hóa chất 21/11/2007
145/2007/QĐ-TTg Quyết định số 145⁄2007⁄QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thép Việt Nam giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025 04/09/2007
127/2007/NĐ-CP Nghị định 127⁄2007⁄NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 01/08/2007
LS68/2006/QH11 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 29/06/2007
07/2007/QĐ-BCN Quyết định số 07⁄2007⁄QĐ-BCN phê duyệt quy hoạch điều chỉnh phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020. 30/01/2007