Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành FILE
95/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật dầu khí 16/10/2015
85/2015/TT-BTC Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất 03/06/2015
13/2011/TT-BCT Thông tư số 13⁄2011⁄TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Điều 8 Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 134⁄2003⁄QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp 30/03/2011
12/2006/TT-BCN Thông tư số 12⁄2006⁄TT-BCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 68⁄2005⁄NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về an toàn hoá chất 22/12/2006
SỐ 06/2007/QH12 Luận Hóa Chất 21/11/2006
05/2006/QĐ-BCN Quyết định số 05⁄2006⁄QĐ-BCN về việc công bố danh mục hóa chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo nghị định số 12⁄2006⁄NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ 04/04/2006