Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 106/2007/TTLT/BTCBTN
Tên văn bản Thông tư liên tịch 106⁄2007⁄TTLT⁄BTCBTNMT Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125⁄2003⁄TTLT-BTC-BTNMT ngày 18⁄12⁄2003 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67⁄2003⁄NĐ-CP ngày 13⁄6⁄2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Lĩnh vực Nước
Người ký
Ngày ban hành 06/09/2007
Tệp đính kèm 05 TTLT_106.2007_TTLT_BTC-BTNMT_Sua doi TT 125.2003_VN.pdf
Nội dung