Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 16/2008/QĐ-BTNMT
Tên văn bản Quyết định 16⁄2008⁄QĐ-BTNMT ngày 31⁄12⁄2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Lĩnh vực Nước
Người ký Phạm Khôi Nguyên
Ngày ban hành 31/12/2008
Tệp đính kèm 18_QD_16.2008_BTNMT_Ban_hanh_QCVN 08-13.2008_VN.pdf
Nội dung