Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Các bước tiến hành kiểm toán năng lượng chi tiết tại nhà máy như thế nào?

Các bước thực hiện
1/ Thu thập các thông tin và dữ liệu cần thiết:
 • Số liệu tiêu thụ năng lượng theo dạng, theo các bộ phân, các thiết bị chính trong dây chuyền, theo mục đích sử dụng…
 • Dữ liệu cần thiết để cân bằng chất (nguyên liệu thô, sản phẩm trung gian và thành phẩm, nguyên liệu tái sử dụng, phế phẩm…)
 • Các nguồn cung cấp năng lượng (điện lưới hay máy phát…)
 • Dữ liệu về giá và chi phí năng lượng
 • Quy trình sản xuất và dòng nguyên liệu
 • Tạo và phân phối các chất chuyển tải năng lượng (hơi nước, khí nén, nước lạnh…)
 • Tiềm năng chuyển đổi năng lượng, hiệu chỉnh quy trình và ứng dụng đồng phát
 • Hệ thống quản lý năng lượng và các chương trình nâng cao nhận thức trong nội bộ
2/ Thu thập dữ liệu nền:
 • Công nghệ, quy trình sử dụng và chi tiết về các thiết bị
 • Công suất hoạt động
 • Số lượng và loại nguyên liệu sử dụng
 • Tiêu thụ năng lượng (điện, dầu, than…)
 • Nhu cầu có các chất tải năng lượng (hơi nước, khí nén, nước làm lành, nước giải nhiệt…)
 • -    Số lượng, loại phế phẩm, chất thải, % loại bỏ/tái xử lý
 • -    Hiệu suất và sản lượng
3/ Phân tích tính khả thi:
Khả thi về kỹ thuật:
 • Kỹ thuật, năng lực được đào tạo, độ tin cậy, dịch vụ kèm theo…
 • Ảnh hưởng khi thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng đối với an toàn và chất lượng sản phẩm
 • Yêu cầu bảo trì và không gian sẵn có
Khả thi về kinh tế:
 • Đầu tư: thiết bị, công cụ, dụng cụ đo, phụ trợ…
 • Chi phí vận hành hằng năm: chi phí bảo trì, nhân lực, năng lượng, sụt giá…
 • Khoản tiết kiệm hằng năm: nhiệt năng, điện năng, nguyên liệu thô và phế phẩm cần xử lý…
4/ Phân loại các cơ hội tiết kiệm năng lượng:
-    Cơ hội yêu cầu chi phí thấp – lợi ích cao: nên được ưu tiên
-    Cơ hội yêu cầu chi phí trung bình- lợi ích tương đối: cần được phân tích, tính toán và thực hiện theo từng giai đoạn
-    Cơ hội yêu cầu chi phí cao – lợi ích cao:
•    Thường phức tạp và đòi hỏi thời gian thuyết phục trước khi đi đến thực hiện
•    Yêu cầu xem xét cẩn thận trước khi cam kết tài chính
•    Báo cáo kiểm toán năng lượng chi tiết:
-    Giới thiệu tóm tắt Doanh nghiệp
-    Trình bày báo cáo kỹ thuật chi tiết
•    Tổng quan nhà máy
•    Mô tả quy trình sản xuất
•    Mô tả hệ thống thiết bị và năng lượng
•    Sơ đồ quy trình, cân bằng chất và năng lượng
•    Các phương án kỹ thuật giúp nâng cao hiệu quả năng lượng
-    Phân tích tài chính các giải pháp TKNL
-    Kiến nghị và kế hoạch theo dõi, hỗ trợ