Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Các bước tiến hành kiểm toán năng lượng sơ bộ tại nhà máy như thế nào?

<p> <em><span style="background-color:#e6e6fa;">1⁄ L&ecirc;n danh s&aacute;ch c&aacute;c dữ liệu cần thu thập:<⁄span><br ⁄> <span style="background-color:#e6e6fa;">Chuẩn bị c&aacute;c biểu mẫu thu thập dữ liệu c&oacute; li&ecirc;n quan<⁄span><br ⁄> <span style="background-color:#e6e6fa;">2⁄ Thu thập dữ liệu<⁄span><⁄em><⁄p> <div style="margin-left: 40px;"> <ul> <li> <em><span style="background-color:#e6e6fa;">Nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c số liệu sản xuất, h&oacute;a đơn năng lượng&hellip;<⁄span><⁄em><⁄li> <li> <em><span style="background-color:#e6e6fa;">Vẽ sơ đồ mặt bằng bố tr&iacute; thiết bị, quy tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghệ<⁄span><⁄em><⁄li> <li> <em><span style="background-color:#e6e6fa;">Lập danh s&aacute;ch c&aacute;c hột ti&ecirc;u thụ năng lượng trọng điểm<⁄span><⁄em><⁄li> <li> <em><span style="background-color:#e6e6fa;">Phỏng vấn trực tiếp quản l&yacute; cấp cao, c&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n từ c&aacute;c ph&ograve;ng ban kh&aacute;c nhau (sản xuất, phụ trợ, vận h&agrave;nh v&agrave; bảo tr&igrave;, t&agrave;i ch&iacute;nh&hellip;)<⁄span><⁄em><⁄li> <li> <em><span style="background-color:#e6e6fa;">Đi lướt qua nh&agrave; m&aacute;y (khu vực sản xuất, c&aacute;c khu vực phụ trợ)<⁄span><⁄em><⁄li> <li> <em><span style="background-color:#e6e6fa;">Đo đạc c&aacute;c th&ocirc;ng số li&ecirc;n quan nếu cần<⁄span><⁄em><⁄li> <⁄ul> <⁄div> <p> <em><span style="background-color:#e6e6fa;">3⁄ X&aacute;c định sơ đồ mặt bằng v&agrave; quy tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghệ<⁄span><⁄em><⁄p> <ul> <li> <em><span style="background-color:#e6e6fa;">Tổng quan hoạt động của từng đơn vị trong nh&agrave; m&aacute;y<⁄span><⁄em><⁄li> <li> <em><span style="background-color:#e6e6fa;">C&aacute;c c&ocirc;ng đoạn quan trọng trong quy tr&igrave;nh<⁄span><⁄em><⁄li> <li> <em><span style="background-color:#e6e6fa;">C&aacute;c dạng nguy&ecirc;n liệu v&agrave; năng lượng được sử dụng<⁄span><⁄em><⁄li> <li> <em><span style="background-color:#e6e6fa;">C&aacute;c nguồn ph&aacute;t sinh chất thải<⁄span><⁄em><⁄li> <⁄ul> <p> <em><span style="background-color:#e6e6fa;">4⁄ Ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; dữ liệu<⁄span><⁄em><⁄p> <ul> <li> <em><span style="background-color:#e6e6fa;">X&acirc;y dựng xu hướng, xem x&eacute;t lại c&aacute;c dữ liệu trong qu&aacute; khứ<⁄span><⁄em><⁄li> <li> <em><span style="background-color:#e6e6fa;">Ph&aacute;t triển c&aacute;c chỉ số ti&ecirc;u thụ năng lượng v&agrave; mức độ quan trọng giữa c&aacute;c dạng năng lượng<⁄span><⁄em><⁄li> <li> <em><span style="background-color:#e6e6fa;">M&ocirc; tả được hiện trạng vận h&agrave;nh v&agrave; cơ hội sẽ cải tiến<⁄span><⁄em><⁄li> <li> <em><span style="background-color:#e6e6fa;">X&aacute;c định c&aacute;c dữ liệu v&agrave; c&aacute;c thiết bị đo đếm tại chỗ c&ograve;n thiếu<⁄span><⁄em><⁄li> <li> <em><span style="background-color:#e6e6fa;">Tiềm năng tiết kiệm năng lượng (dự to&aacute;n sơ bộ)<⁄span><⁄em><⁄li> <⁄ul> <p> <em><span style="background-color:#e6e6fa;">5⁄ L&ecirc;n kế hoạch thực hiện<⁄span><⁄em><⁄p> <ul> <li> <em><span style="background-color:#e6e6fa;">Lập danh s&aacute;ch c&aacute;c giải ph&aacute;p c&oacute; thể thực hiện ngay<⁄span><⁄em><⁄li> <li> <em><span style="background-color:#e6e6fa;">Đề xuất c&aacute;c giải ph&aacute;p cần được nghi&ecirc;n cứu chi tiết hơn<⁄span><⁄em><⁄li> <li> <em><span style="background-color:#e6e6fa;">X&aacute;c định phạm vi c&aacute;c nguồn lực để thực hiện kiểm to&aacute;n chi tiết (nh&acirc;n lực, t&agrave;i ch&iacute;nh, thiết bị&hellip;)<⁄span><⁄em><⁄li> <li> <em><span style="background-color:#e6e6fa;">Tổ chức họp nội bộ nh&agrave; m&aacute;y v&agrave; đ&aacute;nh động nhận thức<⁄span><⁄em><⁄li> <⁄ul> <p> <em><span style="background-color:#e6e6fa;">V&iacute; dụ: Một số v&iacute; dụ về c&aacute;c giải ph&aacute;p đơn giản c&oacute; thể thực hiện ngay:<⁄span><⁄em><⁄p> <ul> <li> <em><span style="background-color:#e6e6fa;">R&ograve; rỉ nhi&ecirc;n liệu hoặc c&aacute;c chất lưu tải năng lượng (hơi nước, nước lạnh, kh&iacute; n&eacute;n&hellip;)<⁄span><⁄em><⁄li> <li> <em><span style="background-color:#e6e6fa;">Thất tho&aacute;t nhiệt do c&aacute;c bề mặt c&aacute;ch nhiệt k&eacute;m<⁄span><⁄em><⁄li> <li> <em><span style="background-color:#e6e6fa;">M&aacute;y chạy non tải hoặc kh&ocirc;ng tải<⁄span><⁄em><⁄li> <li> <em><span style="background-color:#e6e6fa;">Mức độ chiếu s&aacute;ng, gia nhiệt hoặc l&agrave;m lạnh vượt qu&aacute; y&ecirc;u cầu<⁄span><⁄em><⁄li> <li> <em><span style="background-color:#e6e6fa;">Lắp đặt c&aacute;c thiết bị sai quy c&aacute;ch<⁄span><⁄em><⁄li> <li> <em><span style="background-color:#e6e6fa;">C&aacute;c đầu đốt được điều chỉnh chưa hợp l&yacute;<⁄span><⁄em><⁄li> <li> <em><span style="background-color:#e6e6fa;">S&uacute;t &aacute;p do qu&aacute; nhiều kh&uacute;c cua hoặc tấm lọc bụi bị bẩn<⁄span><⁄em><⁄li> <li> <em><span style="background-color:#e6e6fa;">Hệ thống đo đếm v&agrave; điều khiển chưa hiệu quả<⁄span><⁄em><⁄li> <⁄ul>