Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Các bước tiến hành kiểm toán năng lượng sơ bộ tại nhà máy như thế nào?

1/ Lên danh sách các dữ liệu cần thu thập:
Chuẩn bị các biểu mẫu thu thập dữ liệu có liên quan
2/ Thu thập dữ liệu

 • Nghiên cứu các số liệu sản xuất, hóa đơn năng lượng…
 • Vẽ sơ đồ mặt bằng bố trí thiết bị, quy trình công nghệ
 • Lập danh sách các hột tiêu thụ năng lượng trọng điểm
 • Phỏng vấn trực tiếp quản lý cấp cao, cán bộ nhân viên từ các phòng ban khác nhau (sản xuất, phụ trợ, vận hành và bảo trì, tài chính…)
 • Đi lướt qua nhà máy (khu vực sản xuất, các khu vực phụ trợ)
 • Đo đạc các thông số liên quan nếu cần
3/ Xác định sơ đồ mặt bằng và quy trình công nghệ
 • Tổng quan hoạt động của từng đơn vị trong nhà máy
 • Các công đoạn quan trọng trong quy trình
 • Các dạng nguyên liệu và năng lượng được sử dụng
 • Các nguồn phát sinh chất thải
4/ Phân tích và đánh giá dữ liệu
 • Xây dựng xu hướng, xem xét lại các dữ liệu trong quá khứ
 • Phát triển các chỉ số tiêu thụ năng lượng và mức độ quan trọng giữa các dạng năng lượng
 • Mô tả được hiện trạng vận hành và cơ hội sẽ cải tiến
 • Xác định các dữ liệu và các thiết bị đo đếm tại chỗ còn thiếu
 • Tiềm năng tiết kiệm năng lượng (dự toán sơ bộ)
5/ Lên kế hoạch thực hiện
 • Lập danh sách các giải pháp có thể thực hiện ngay
 • Đề xuất các giải pháp cần được nghiên cứu chi tiết hơn
 • Xác định phạm vi các nguồn lực để thực hiện kiểm toán chi tiết (nhân lực, tài chính, thiết bị…)
 • Tổ chức họp nội bộ nhà máy và đánh động nhận thức
Ví dụ: Một số ví dụ về các giải pháp đơn giản có thể thực hiện ngay:
 • Rò rỉ nhiên liệu hoặc các chất lưu tải năng lượng (hơi nước, nước lạnh, khí nén…)
 • Thất thoát nhiệt do các bề mặt cách nhiệt kém
 • Máy chạy non tải hoặc không tải
 • Mức độ chiếu sáng, gia nhiệt hoặc làm lạnh vượt quá yêu cầu
 • Lắp đặt các thiết bị sai quy cách
 • Các đầu đốt được điều chỉnh chưa hợp lý
 • Sút áp do quá nhiều khúc cua hoặc tấm lọc bụi bị bẩn
 • Hệ thống đo đếm và điều khiển chưa hiệu quả