Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Đánh giá tính khả thi của các giải pháp sản xuất sạch hơn như thế nào?

<p> <span style="color:#4b0082;"><em><span style="font-style: italic;">a, T&iacute;nh khả thi về mặt kỹ thuật<⁄span><br ⁄> C&aacute;c yếu tố cần xem x&eacute;t khi ph&acirc;n t&iacute;ch đ&aacute;nh gi&aacute;:<⁄em><⁄span><⁄p> <br ⁄> <div style="margin-left: 40px;"> <span style="color:#4b0082;"><em>-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mức (suất) ti&ecirc;u thụ nguy&ecirc;n vật liệu v&agrave; năng lượng<br ⁄> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Năng suất<br ⁄> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;T&iacute;nh sẵn c&oacute; v&agrave; tin cậy của thiết bị v&agrave; c&ocirc;ng nghệ<br ⁄> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;T&iacute;nh tương th&iacute;ch với hệ thống v&agrave; điều kiện địa phương<br ⁄> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;T&iacute;nh linh hoạt<br ⁄> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Y&ecirc;u cầu tau nghề⁄đ&agrave;o tạo vận h&agrave;nh<br ⁄> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Y&ecirc;u cầu bảo tr&igrave;⁄bảo dưỡng<br ⁄> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&aacute;c y&ecirc;u cầu đặc biệt (an to&agrave;n, sức khỏe nghề nghiệp&hellip;)<⁄em><⁄span><⁄div> <p> <span style="color:#4b0082;"><em>b)&nbsp; T&iacute;nh khả thi về t&agrave;i ch&iacute;nh:<br ⁄> X&aacute;c định v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; chi ph&iacute;, lợi &iacute;ch của giải ph&aacute;p:<br ⁄> Chi ph&iacute; đầu tư ban đầu: v&iacute; dụ: thiết bị, lắp đặt, đ&agrave;o tạo<br ⁄> Chi ph&iacute; vận h&agrave;nh<br ⁄> Lợi &iacute;ch do tiết kiệm chi ph&iacute; v&agrave; tăng thu nhập h&agrave;ng năm<⁄em><⁄span><⁄p> <div style="margin-left: 40px;"> <span style="color:#4b0082;"><em>-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tiết kiệm nguy&ecirc;n⁄nhi&ecirc;n liệu, năng lượng<br ⁄> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tiết kiệm do giảm phế phẩm<br ⁄> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tiết kiệm chi ph&iacute; nh&acirc;n c&ocirc;ng<br ⁄> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tiết kiệm chi ph&iacute; xử l&yacute;<br ⁄> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&aacute;c tiết kiệm kh&aacute;c.<⁄em><⁄span><⁄div> <p> <span style="color:#4b0082;"><em>c) T&iacute;nh khả thi về m&ocirc;i trường<br ⁄> C&aacute;c yếu tố cần xem x&eacute;t:<⁄em><⁄span><⁄p> <div style="margin-left: 40px;"> <span style="color:#4b0082;"><em>-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ảnh hưởng m&ocirc;i trường trong to&agrave;n bộ v&ograve;ng đời<br ⁄> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Cải thiện m&ocirc;i trường tại chỗ hoặc c&aacute;c khu vực l&acirc;n cận<br ⁄> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Giảm lượng chất thải⁄ph&aacute;t thải<br ⁄> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Giảm độ độc của d&ograve;ng thải<br ⁄> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Giảm ti&ecirc;u thụ t&agrave;i nguy&ecirc;n<br ⁄> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Giảm rủi ro về an to&agrave;n v&agrave; sức khỏe nghề nghiệp<⁄em><⁄span><⁄div>