Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Đánh giá tính khả thi của các giải pháp sản xuất sạch hơn như thế nào?

a, Tính khả thi về mặt kỹ thuật
Các yếu tố cần xem xét khi phân tích đánh giá:

-    Mức (suất) tiêu thụ nguyên vật liệu và năng lượng
-    Năng suất
-    Tính sẵn có và tin cậy của thiết bị và công nghệ
-    Tính tương thích với hệ thống và điều kiện địa phương
-    Tính linh hoạt
-    Yêu cầu tau nghề/đào tạo vận hành
-    Yêu cầu bảo trì/bảo dưỡng
-    Các yêu cầu đặc biệt (an toàn, sức khỏe nghề nghiệp…)
b)  Tính khả thi về tài chính:
Xác định và đánh giá chi phí, lợi ích của giải pháp:
Chi phí đầu tư ban đầu: ví dụ: thiết bị, lắp đặt, đào tạo
Chi phí vận hành
Lợi ích do tiết kiệm chi phí và tăng thu nhập hàng năm
-    Tiết kiệm nguyên/nhiên liệu, năng lượng
-    Tiết kiệm do giảm phế phẩm
-    Tiết kiệm chi phí nhân công
-    Tiết kiệm chi phí xử lý
-    Các tiết kiệm khác.
c) Tính khả thi về môi trường
Các yếu tố cần xem xét:
-    Ảnh hưởng môi trường trong toàn bộ vòng đời
-    Cải thiện môi trường tại chỗ hoặc các khu vực lân cận
-    Giảm lượng chất thải/phát thải
-    Giảm độ độc của dòng thải
-    Giảm tiêu thụ tài nguyên
-    Giảm rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp