Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Để tiến hành đánh giá sản xuất sạch hơn, cần chuẩn bị các công cụ gì?

Các công cụ cần chuẩn bị để tiến hành đánh giá sản xuất sạch hơn:
  • Sơ đồ quy trình công nghệ với các dòng vào – ra cơ bản đã được xác định sơ bộ (kết quả của bước 1)
  • Các bảng danh mục cá công việc cần làm trong quá trình đánh giá tại mỗi bộ phận/công đoạn/thiết bị
  • Các biểu mẫu:  dùng để ghi chếp dữ liệu chi tiết về các dòng vào – dòng ra
  • Các tài liệu liên quan: đơn công nghệ phối trộn nguyên liệu, hồ sơ/tài liệu kỹ thuật của thiết bị (nếu có)…
  • Các dụng cụ/thiết bị đo: nhiệt độ, thể tích, thời gian…
  • Máy ảnh KTS