Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Tiếp cận có hệ thống trong sản xuất sạch hơn là như thế nào?

Tiếp cận có hệ thống là phân tích các công đoạn sản xuất để trả lời các câu hỏi sau:

  • Chất thải sinh ra ở đâu?
  • Lượng chất thải là bao nhiêu?
  • Tại sao lại sinh ra chất thải?

Sau khi đã trả lời được các câu hỏi trên, tiếp tục thực hiện các hoạt động sau:

  • Xác định và thực hiện các giải pháp sản xuất sạch hơn phù hợp (có đánh giá sơ bộ và đánh giá chi tiết các giải pháp)
  • Đo lường và đánh giá kết quả
  • Duy trì và cải tiến hoạt động sản xuất sạch hơn trong nhà máy