Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Mức hỗ trợ kỹ thuật về sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp hiện nay như thế nào?

Theo Thông tư liên tịch số 221⁄2012⁄TTLT-BTC-BCT về Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 ban hành ngày 24 tháng 12 năm 2012 thì mức chi hỗ trợ đánh giá sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp tối đa không quá 50% chi phí tư vấn nhưng không quá 50 triệu đồng⁄1 cơ sở. Mức chi thực hiện các đề án của Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp phải thực hiện theo đúng định mức, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định