Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Số liệu nền là gì? Nó có ý nghĩa gì đối với quá trình áp dụng sản xuất?

Số liệu nền thể hiện mức tiêu hao nguyên vât liệu năng lượng thực tế trên 1 đơn vị sản phẩm (m3 nước/tấn sản phẩm, tấn than/tấn sản phẩm, kWh điện/tấn sản phẩm...)

Số liệu nền là dữ liệu hiện trạng ban đầu (nền) trước khi làm SXSH . Nó là cơ sở để xác định sơ bộ tiềm năng cải tiến, tiết kiệm).