Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Tiêu chuẩn kỹ thuật quy định ở luật nào ?