Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Doanh nghiệp công nghiệp được Nhà nước hỗ trợ thực hiện SXSH như thế nào?


Mọi doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đều được khuyến khích áp dụng SXSH . Để hỗ trợ việc thực hiện SXSH tại doanh nghiệp, nhà nước có một số chính sách công cụ nhằm khuyến khích như:

  •  Xây dựng các quy định mang tính pháp lý: Luật, chỉ thị, quy định, tiêu chuẩn môi trường ...
  •  Các công cụ kinh tế như : phí xả thải, quy chế thưởng, phạt, bồi thường...
  •  Các biện pháp hỗ trợ: thông tin, đào tạo, tư vấn kỹ thuật...
  •  Thu hút sự giúp đỡ từ bên ngoài thông qua các dự  án, vốn vay...
  •  Hỗ trợ vốn...
  •  Hướng dẫn xây dựng dự án SXSH.

Chi tiết cụ thể về các chính sách này có thể tham khảo thêm tại Văn phòng Môi trường Công nghiệp - Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Công nghiệp tại địa chỉ 54 Hai Bà Trưng Hoàn Kiếm Hà Nội hoặc tham khảo thông tin tại địa chỉ http://www.mtcn.moi.gov.vn