Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Báo cáo SXSH được lập như thế nào?


Báo cáo SXSH mô tả kết quả đạt được trên cơ sở mục tiêu hoạt động áp dụng SXSH ở doanh nghiệp

Yêu cầu đối với báo cáo SXSH là các thông tin phải rõ ràng, đúng đắn. Báo cáo cần phải liên kết các sự kiện, phản ánh đúng bản chất của vấn đề một cách rõ ràng và thông báo các kết quả thu được một cách chính xác. Báo cáo cần được viết với ngôn ngữ phổ thông và cần trích dẫn ở phần tham khảo các qui định, tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.

Báo cáo SXSH nên là một báo cáo độc lập và được chuyển đến Lãnh đạo doanh nghiệp và các cơ quan liên quan. Báo cáo SXSH được lập với các nội dung như sau:

1. Giới thiệu: Ở phần này bạn cần thể hiện các nội dung chính sau:

 • Mô tả doanh nghiệp: Giới thiệu chung về doanh nghiệp và cung cấp các thông tin thực tế như tên, địa chỉ, quá trình phát triển doanh nghiệp; mô tả tóm tắt về sản phẩm, công suất thiết kế, số lao động, kế hoạch mở rộng, thay đổi, phát triển nếu có; hiện trang môi trường của doanh nghiệp, chính sách môi trường của doanh nghiệp
 • Giới thiệu về Đội (nhóm) SXSH;
 • Mô tả các công đoạn sản xuất;
 • Tình hình sản xuất thực tế;
 • Các nguyên liệu đầu vào chủ yếu; và
 • Định mức.

2. Đánh giá: Trong phần này trình bày trọng tâm đánh giá SXSH đã lựa chọn là một bộ phận của quy trình sản xuất hoặc một loại nguyên liệu nào đó. Phần còn lại của báo cáo sẽ chỉ tập trung vào trọng tâm đã lựa chọn này. Các nội dung chủ yếu:

 • Sơ đồ dòng chi tiết;
 • Cân bằng vật liệu; và
 • Cân bằng năng lượng.

3. Phân tích nguyên nhân và các giải pháp SXSH:

 • Xác định dòng thải và nguyên nhân
 • Giải pháp giảm thiểu chất thải

4. Các kết quả trực tiếp và gián tiếp, kết quả có thể thể hiện bằng tiền, tải lượng chất thải giảm được, hoặc giảm độc tính của chất thải .Ở phần kế hoạch hành động cần mô tả kế hoạch hoạt động, kế hoạch giám sát liên tục cũng như liệt kê danh sách các giải pháp đã thực hiện.

5. Phần phụ lục: có thể đưa các nội dung sau vào phần phụ lục:

 • Sơ đồ phân bố của doanh nghiệp
 • Sơ đồ dòng chi tiết của quá trình sản xuất
 • Số liệu đo đạc cho cân bằng vật liệu
 • Hồ sơ tiêu thụ nước, năng lượng
 • Kết quả giám sát dòng thải
 • Bảng cho điểm tính khả thi
 • Bảng đánh giá các giải pháp SXSH.