Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Tìm nguồn vốn cho dự án SXSH như thế nào?


Có nhiều nguồn vốn có thể tiếp cận ngoài nguồn vốn tự có của doanh nghiệp:

  • Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam;
  • Quỹ hỗ trợ đổi mới công nghệ;
  • Các ngân hàng Thương mại, ngân hàng Đầu tư phát triển
  • Phát hành cổ phiếu trong công chúng
  • Quỹ xoay vòng vốn của chương trình SXSH - TP Hồ Chí Minh
  • Nguồn vốn tài trợ từ các dự án do quốc tế tài trợ
  • Nguồn vốn hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ và dự án bảo vệ môi trường của Bộ Công nghiệp.