Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Lập một dự án SXSH như thế nào?


Đối với các dự án dự kiến xin vay vốn hoặc tìm nguồn tài trợ, nhất thiết phải thể hiện được các nội dung:

  • Tính cấp thiết của dự án;
  • Hiệu quả của dự án;
  • Tính phù hợp của dự án;
  • Tính nhân rộng trong xã hội của dự án;
  • Đặc tính công nghệ môi trường;
  • Phân tích tài chính (Xác định chi phí và đánh giá chi phí, đánh giá khả năng sinh lời của dự án)