[In trang]
Vai trò và chính sách về sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả của Quảng Ninh
Thứ tư, 07/11/2018
Việt Nam là nước đang phát triển. Nhu cầu sử dụng năng lượng trong các năm qua ở mức khá cao và còn tiếp tục duy trì trong nhiều năm nữa. Theo dự tính, giai đoạn 2014 - 2030, nhu cầu năng lượng của Việt Nam sẽ tăng với tốc độ bình quân 5,9%/năm.