STT Tên tài liệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về Xem online
1 SXSH và chương trình hỗ trợ (N1) 02/05/2011 CPSI
2 Giới thiệu về SXSH (N2) 01/05/2011 CPSI
3 Mẫu chương trình tập huấn SXSH cho cán bộ cơ quan quản lý nhà nước (N2) 01/05/2011 Văn phòng CPSI
4 Tài liệu hỗ trợ tập huấn SXSH (N2) 01/05/2011 CPSI
5 Tài liệu hướng dẫn giảng viên giới thiệu về SXSH (N2) 01/05/2011 CPSI
6 SXSH và điển hình áp dụng (N2) 01/05/2011 CPSI
7 SXSH và quy định pháp luật (N2) 01/05/2011 CPSI
8 Tổng quan các bước đánh giá SXSH (N2) 01/05/2011 CPSI
9 Quản lý nội vi (N2) 01/05/2011 CPSI
10 SXSH và chương trình hỗ trợ (N2) 01/05/2011 CPSI
11 SXSH và doanh nghiệp công nghiệp (N2) 30/04/2011 CPSI
12 Danh sách các đơn vị được giao kế hoạch đánh giá nhanh SXSH năm 2011 08/04/2011 CPI
13 Tài liệu phổ biến SXSH trong ngành Tinh bột sắn - Công ty Cổ phần Focosev Quảng Nam 07/03/2011 Hợp phần SXSH trong công nghiệp
14 Tài liệu phổ biến SXSH trong ngành Sản xuất giấy - Công ty Giấy Phong Châu 07/03/2011 Hợp phần SXSH trong công nghiệp
15 Tài liệu phổ biến SXSH trong ngành Sản xuất giấy Krap - Công ty Giấy Sông Lam 07/03/2011 Hợp phần SXSH trong công nghiệp