STT Tên tài liệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về Xem online
1 SXSH và cải tiến năng suất (N5) 05/09/2011 CPSI
2 SXSH và tiết kiệm năng lượng (N5) 05/09/2011 CPSI
3 Báo cáo diễn biến môi trường Việt Nam 2003 - Môi trường nước 29/08/2011 Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ngân hàng thế giới - DANIDA
4 Báo cáo môi trường quốc gia năm 2010 01/07/2011 Bộ Tài nguyên và Môi trường
5 Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành chế biến thủy sản 29/06/2011 Chi cục Bảo vệ môi trường TP. Hồ Chí Minh
6 Tài liệu hướng dẫn SXSH và sử dụng năng lượng hiệu quả 29/06/2011 Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc
7 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành xi măng 28/06/2011 Hợp phần SXSH trong công nghiệp
8 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành giấy và bột giấy 28/06/2011 Hợp phần SXSH trong công nghiệp
9 Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành hoàn tất sản phẩm kim loại 28/06/2011 Hợp phần SXSH trong công nghiệp
10 Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành sản xuất tấm lợp amiăng - xi măng 28/06/2011 Hợp phần SXSH trong công nghiệp
11 Tình hình thực hiện Chiến lược SXSH trong công nghiệp giai đoạn 2009 - 2010 21/05/2011 Hợp phần SXSH trong công nghiệp (CPI)
12 Mẫu chương trình tập huấn về SXSH cho cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp (N4) 09/05/2011 CPSI
13 Tài liệu hỗ trợ giảng viên tập huấn về SXSH (N4) 08/05/2011 CPSI
14 Tài liệu hướng dẫn giảng viên tập huấn về SXSH (N4) 08/05/2011 CPSI
15 Giới thiệu về SXSH (N4) 07/05/2011 CPSI