STT Tên tài liệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về Xem online
1 Báo cáo phát triển Việt Nam năm 2011 - Quản lý tài nguyên thiên nhiên 30/09/2011 Ngân hàng thế giới tại Việt Nam
2 Đầu tư cho các dự án Sử dụng năng lượng hiệu quả và Sản xuất sạch hơn ở Việt Nam 07/09/2011 Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC)
3 Mẫu chương trình tập huấn về SXSH cho các chuyên gia tư vấn về SXSH (N5) 06/09/2011 Văn phòng CPSI
4 Tài liệu hỗ trợ giảng viên tập huấn về SXSH (N5) 06/09/2011 CPSI
5 Tài liệu hướng dẫn giảng viên tập huấn về SXSH (N5) 06/09/2011 CPSI
6 Giới thiệu về SXSH (N5) 05/09/2011 CPSI
7 SXSH với doanh nghiệp công nghiệp (N5) 05/09/2011 CPSI
8 Các điển hình áp dụng SXSH (N5) 05/09/2011 CPSI
9 Tổng quan các bước đánh giá SXSH (N5) 05/09/2011 CPSI
10 SXSH và quản lý nội vi (N5) 05/09/2011 CPSI
11 SXSH và quản lý chất lượng (N5) 05/09/2011 CPSI
12 SXSH và chương trình hỗ trợ (N5) 05/09/2011 CPSI
13 SXSH và quy định pháp luật (N5) 05/09/2011 CPSI
14 SXSH và quản lý môi trường (N5) 05/09/2011 CPSI
15 SXSH và an toàn sức khỏe nghề nghiệp (N5) 05/09/2011 CPSI