STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 24/2011/QĐ-TTg Quyết định số 24⁄2011⁄QĐ-TTg về việc điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường 15/04/2011
2 13/2011/TT-BCT Thông tư số 13⁄2011⁄TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Điều 8 Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 134⁄2003⁄QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp 30/03/2011
3 05/2011/TT-BCT Thông tư số 05⁄2011⁄TT-BCT quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện 25/02/2011
4 11/2011/QĐ-TTg Quyết định số 11⁄2011⁄QĐ-TTg ngày 18⁄02⁄2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre 18/02/2011
5 6209/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Quy hoạch ngành Da Giầy đến năm 2020, tầm nhìn 2025 25/11/2010
6 1690/QĐ-TTg Quyết định số 1690⁄QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020 16/09/2010
7 3399/QĐ-BCT Quyết định số 3399⁄QĐ-BCT về phê duyệt Quy hoạch phát triển Ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 28/06/2010
8 2347/QĐ-BCT Quyết định 2347⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt các nhiệm vụ năm 2011 thực hiện 07/05/2010
9 31/2009/TTLT-BCT-BTNMT Thông tư liên tịch số 31⁄2009⁄TTLT-BCT-BTNMT v⁄v hướng dẫn phối hợp giữa Sở Công Thương với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương 04/11/2009
10 52/2008/QĐ-BCT Quyết định 52/2008/QĐ-BCT ban hành Quy chế tạm thời về bảo vệ môi trường ngành công thương 30/12/2008
11 2669/QĐ-BKHCN Quyết định 2669/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc huỷ bỏ tiêu chuẩn Việt Nam 01/12/2008
12 43/2008/QĐ-BCT Quyết định số 43⁄2008⁄QĐ-BCT phê duyệt Chương trình sản xuất vải dệt thoi phục vụ xuất khẩu đến năm 2015 19/11/2008
13 108/2008/NĐ-CP Nghị định số 108/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 07/10/2008
14 121/2008/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Vật liệu Xây dựng đến năm 2020 29/08/2008
15 36/2008/QĐ-TTg Quyết định số 36⁄2008⁄QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 14/03/2008