Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Thứ tự Tên tài liệu Cơ quan ban hành FILE
1 Tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện "Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến 2020" Bộ Công Thương
2 21 biểu mẫu thuộc quy chế quản lý Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 Bộ Công Thương
3 Chiếu sáng UNEP
4 Tài liệu hướng dẫn lồng ghép Sản xuất sạch hơn và Sử dụng năng lượng hiệu quả UNEP
5 Thu hồi nhiệt thải
6 Bản tin công nghệ xanh số 2 Bộ Công Thương
7 Bản tin công nghệ xanh số 1 Bộ Công Thương
8 Các chính sách tài khóa về nhiên liệu hóa thạch và phát thải khí nhà kính ở Việt Nam UNDP
9 Kỷ yếu các tổ chức và chuyên gia tư vấn sản xuất sạch hơn 2011 CPI
10 Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành đúc kim loại Hợp phần SXSH trong công nghiệp (CPI)
11 Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành chế biến dừa Hợp phần SXSH trong công nghiệp (CPI)
12 Tài liệu hướng dẫn SXSH cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hợp phần SXSH trong công nghiệp (CPI)
13 Bản tin chuyên đề SXSH số 42 Bộ Công Thương
14 Bản tin chuyên đề SXSH số 43 Bộ Công Thương
15 Bản tin chuyên đề SXSH số 44 Bộ Công Thương
16 Bản tin chuyên đề SXSH số 45 Bộ Công Thương
17 Bản tin chuyên đề SXSH số 46 Bộ Công Thương
18 Bản tin chuyên đề SXSH số 47 Bộ Công Thương
19 Bản tin chuyên đề SXSH số 48 Bộ Công Thương
20 Bản tin chuyên đề SXSH số 49 Bộ Công Thương
21 Bản tin chuyên đề SXSH số 50 Bộ Công Thương
22 Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp NXB Khoa học và kỹ thuật
23 Giáo trình quản lý chất thải nguy hại, 285 trang NXB Xây dựng
24 Các phương pháp và thiết bị quan trắc môi trường nước, 2006, 266 trang Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
25 Các quá trình chế biến trong công nghệ thực phẩm, 146 trang Khoa công nghệ hóa học, Đại học công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
26 Giáo trình hóa học môi trường, PGS.TS Đặng Đình Bạch, 357 trang Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật
27 Giáo trình Kinh tế chất thải, 2006, 345 trang NXB Giáo dục
28 Báo cáo phát triển Việt Nam năm 2011 - Quản lý tài nguyên thiên nhiên Ngân hàng thế giới tại Việt Nam
29 Đầu tư cho các dự án Sử dụng năng lượng hiệu quả và Sản xuất sạch hơn ở Việt Nam Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC)
30 Mẫu chương trình tập huấn về SXSH cho các chuyên gia tư vấn về SXSH (N5) Văn phòng CPSI
31 Tài liệu hỗ trợ giảng viên tập huấn về SXSH (N5) CPSI
32 Tài liệu hướng dẫn giảng viên tập huấn về SXSH (N5) CPSI
33 Giới thiệu về SXSH (N5) CPSI
34 SXSH với doanh nghiệp công nghiệp (N5) CPSI
35 Các điển hình áp dụng SXSH (N5) CPSI
36 Tổng quan các bước đánh giá SXSH (N5) CPSI
37 SXSH và quản lý nội vi (N5) CPSI
38 SXSH và quản lý chất lượng (N5) CPSI
39 SXSH và chương trình hỗ trợ (N5) CPSI
40 SXSH và quy định pháp luật (N5) CPSI
41 SXSH và quản lý môi trường (N5) CPSI
42 SXSH và an toàn sức khỏe nghề nghiệp (N5) CPSI
43 SXSH và cải tiến năng suất (N5) CPSI
44 SXSH và tiết kiệm năng lượng (N5) CPSI
45 Báo cáo diễn biến môi trường Việt Nam 2003 - Môi trường nước Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ngân hàng thế giới - DANIDA
46 Báo cáo môi trường quốc gia năm 2010 Bộ Tài nguyên và Môi trường
47 Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành chế biến thủy sản Chi cục Bảo vệ môi trường TP. Hồ Chí Minh
48 Tài liệu hướng dẫn SXSH và sử dụng năng lượng hiệu quả Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc
49 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành xi măng Hợp phần SXSH trong công nghiệp
50 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành giấy và bột giấy Hợp phần SXSH trong công nghiệp
51 Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành hoàn tất sản phẩm kim loại Hợp phần SXSH trong công nghiệp
52 Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành sản xuất tấm lợp amiăng - xi măng Hợp phần SXSH trong công nghiệp
53 Tình hình thực hiện Chiến lược SXSH trong công nghiệp giai đoạn 2009 - 2010 Hợp phần SXSH trong công nghiệp (CPI)
54 Mẫu chương trình tập huấn về SXSH cho cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp (N4) CPSI
55 Tài liệu hỗ trợ giảng viên tập huấn về SXSH (N4) CPSI
56 Tài liệu hướng dẫn giảng viên tập huấn về SXSH (N4) CPSI
57 Giới thiệu về SXSH (N4) CPSI
58 Điển hình áp dụng SXSH (N4) CPSI
59 Tổng quan các bước đánh giá SXSH (N4) CPSI
60 Quản lý nội vi (N4) CPSI
61 SXSH và quản lý chất lượng (N4) CPSI
62 SXSH và doanh nghiệp công nghiệp (N4) CPSI
63 Hội nghị bàn tròn quốc gia lần thứ 5 về Sản xuất và tiêu thụ bền vững Tổng Cục Môi trường và Hợp phần SXSH trong Công nghiệp
64 Mẫu chương trình hội thảo phổ biến SXSH cho lãnh đạo doanh nghiệp (N3) Văn phòng CPSI
65 Tài liệu hỗ trợ tập huấn SXSH (N3) CPSI
66 Tài liệu hướng dẫn giảng viên tập huấn về SXSH (N3) CPSI
67 Mẫu chương trình hội thảo SXSH cho lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước (N1) Văn phòng CPSI
68 Tài liệu hỗ trợ hội thảo SXSH (N1) CPSI
69 Tài liệu hướng dẫn giảng viên trong hội thảo SXSH (N1) CPSI
70 Giới thiệu về SXSH (N1) CPSI
71 SXSH và doanh nghiệp công nghiệp (N1) CPSI
72 SXSH và quy định pháp luật (N1) CPSI
73 SXSH và chương trình hỗ trợ (N1) CPSI
74 Giới thiệu về SXSH (N2) CPSI
75 SXSH và điển hình áp dụng (N2) CPSI
76 SXSH và quy định pháp luật (N2) CPSI
77 Tổng quan các bước đánh giá SXSH (N2) CPSI
78 Quản lý nội vi (N2) CPSI
79 SXSH và chương trình hỗ trợ (N2) CPSI
80 Mẫu chương trình tập huấn SXSH cho cán bộ cơ quan quản lý nhà nước (N2) Văn phòng CPSI
81 Tài liệu hỗ trợ tập huấn SXSH (N2) CPSI
82 Tài liệu hướng dẫn giảng viên giới thiệu về SXSH (N2) CPSI
83 SXSH và doanh nghiệp công nghiệp (N2) CPSI
84 Danh sách các đơn vị được giao kế hoạch đánh giá nhanh SXSH năm 2011 CPI
85 Tài liệu phổ biến SXSH trong ngành Tinh bột sắn - Công ty Cổ phần Focosev Quảng Nam Hợp phần SXSH trong công nghiệp
86 Tài liệu phổ biến SXSH trong ngành Sản xuất giấy - Công ty Giấy Phong Châu Hợp phần SXSH trong công nghiệp
87 Tài liệu phổ biến SXSH trong ngành Sản xuất giấy Krap - Công ty Giấy Sông Lam Hợp phần SXSH trong công nghiệp
88 Tài liệu phổ biến SXSH trong ngành Chế biến bột cá - Công ty TNHH Hải Đăng Hợp phần SXSH trong công nghiệp
89 Tài liệu phổ biến SXSH trong ngành Chế biến dừa - Doanh nghiệp tư nhân Lâm Đồng Hợp phần SXSH trong công nghiệp
90 Tài liệu phổ biến SXSH trong ngành Mạ - Công ty Cổ phần Việt Vương Hợp phần SXSH trong công nghiệp
91 Tài liệu phổ biến SXSH trong ngành Mây tre - Xí nghiệp Mây tre Âu Cơ Hợp phần SXSH trong công nghiệp
92 Tài liệu phổ biến SXSH trong ngành Đường -Công ty mía đường Sông Lam Hợp phần SXSH trong công nghiệp
93 Tài liệu phổ biến SXSH trong ngành Nhựa tái sinh - Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Mỹ Hưng Hợp phần SXSH trong công nghiệp
94 Bản tin chuyên đề SXSH số đặc biệt Văn phòng giúp việc Chiến lược SXSH trong công nghiệp
95 Tài liệu phổ biến về SXSH trong ngành Xi măng - Công ty Xi măng Lưu Xá Hợp phần SXSH trong công nghiệp
96 Tài liệu phổ biến về SXSH trong ngành Xi măng -Công ty xi măng Phú Thọ Hợp phần SXSH trong công nghiệp
97 Tài liệu phổ biến về SXSH trong ngành Bia - Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà Hợp phần SXSH trong công nghiệp
98 Tài liệu phổ biến về SXSH trong ngành Bia -Rượu - Công ty Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân Hợp phần SXSH trong công nghiệp
99 Tài liệu phổ biến về SXSH trong ngành Chè - Công ty Chè Ngọc Lập Hợp phần SXSH trong công nghiệp
100 Tài liệu phổ biến về SXSH trong ngành Da giày - Công ty Giầy Vĩnh Phú Hợp phần SXSH trong công nghiệp
101 Tài liệu phổ biến về SXSH trong ngành Giấy - Công ty Giấy xuất khẩu Thái Nguyên Hợp phần SXSH trong công nghiệp
102 Tài liệu phổ biến về SXSH trong ngành Luyện kim -Công ty Kim loại màu Thái Nguyên Hợp phần SXSH trong công nghiệp
103 Nghiên cứu điển hình về SXSH và TKNL trong ngành giấy tại công ty giấy Bãi Bằng Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam
104 Nghiên cứu điển hình về SXSH và TKNL trong ngành dệt tại Công ty dệt Vĩnh Phú Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam
105 Nghiên cứu điển hình về SXSH và TKNL trong ngành hoàn tất kim loại tại công ty Xuân Hòa Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam
106 Bản tin chuyên đề SXSH số 02 Bộ Công Thương
107 Bản tin chuyên đề SXSH số 03 Bộ Công Thương
108 Bản tin chuyên đề SXSH số 04 Bộ Công Thương
109 Bản tin chuyên đề SXSH số 05 Bộ Công Thương
110 Bản tin chuyên đề SXSH số 06 Bộ Công Thương
111 Bản tin chuyên đề SXSH số 07 Bộ Công Thương
112 Bản tin chuyên đề SXSH số 08 Bộ Công Thương
113 Bản tin chuyên đề SXSH số 09 Bộ Công Thương
114 Bản tin chuyên đề SXSH số 10 Bộ Công Thương
115 Bản tin chuyên đề SXSH số 12 Bộ Công Thương
116 Bản tin chuyên đề SXSH số 13 Bộ Công Thương
117 Bản tin chuyên đề SXSH số 14 Bộ Công Thương
118 Bản tin chuyên đề SXSH số 15 Bộ Công Thương
119 Bản tin chuyên đề SXSH số 16 Bộ Công Thương
120 Bản tin chuyên đề SXSH số 17 Bộ Công Thương
121 Bản tin chuyên đề SXSH số 18 Bộ Công Thương
122 Bản tin chuyên đề SXSH số 19 Bộ Công Thương
123 Bản tin chuyên đề SXSH số 20 Bộ Công Thương
124 Bản tin chuyên đề SXSH số 21 Bộ Công Thương
125 Bản tin chuyên đề SXSH số 22 Bộ Công Thương
126 Bản tin chuyên đề SXSH số 23 Bộ Công Thương
127 Bản tin chuyên đề SXSH số 24 Bộ Công Thương
128 Bản tin chuyên đề SXSH số 25 Bộ Công Thương
129 Bản tin chuyên đề SXSH số 26 Bộ Công Thương
130 Bản tin chuyên đề SXSH số 27 Bộ Công Thương
131 Bản tin chuyên đề SXSH số 28 Bộ Công Thương
132 Bản tin chuyên đề SXSH số 29 Bộ Công Thương
133 Bản tin chuyên đề SXSH số 30 Bộ Công Thương
134 Bản tin chuyên đề SXSH số 31 Bộ Công Thương
135 Bản tin chuyên đề SXSH số 32 Bộ Công Thương
136 Bản tin chuyên đề SXSH số 33 Bộ Công Thương
137 Bản tin chuyên đề SXSH số 34 Bộ Công Thương
138 Bản tin chuyên đề SXSH số 35 Bộ Công Thương
139 Bản tin chuyên đề SXSH số 36 Bộ Công Thương
140 Bản tin chuyên đề SXSH số 37 Bộ Công Thương
141 Bản tin chuyên đề SXSH số 38 Bộ Công Thương
142 Bản tin chuyên đề SXSH số 39 Bộ Công Thương
143 Bản tin chuyên đề SXSH số 40 Bộ Công Thương
144 Bản tin chuyên đề SXSH số 41 Bộ Công Thương
145 Bản tin chuyên đề Môi trường công nghiệp số 01 - 2009 Bộ Công Thương
146 Bản tin chuyên đề Môi trường công nghiệp số 02 - 2009 Bộ Công Thương
147 Bản tin chuyên đề Môi trường công nghiệp số 03 - 2009 Bộ Công Thương
148 Bản tin chuyên đề Môi trường công nghiệp số 04 - 2009 Bộ Công Thương
149 Bản tin chuyên đề Môi trường công nghiệp số 05 - 2009 Bộ Công Thương
150 Bản tin chuyên đề Môi trường công nghiệp số 06 - 2009 Bộ Công Thương
151 Bản tin chuyên đề Môi trường công nghiệp số 07 - 2010 Bộ Công Thương
152 Bản tin chuyên đề Môi trường công nghiệp số 08 - 2010 Bộ Công Thương
153 Bản tin chuyên đề Môi trường công nghiệp số 09 - 2010 Bộ Công Thương
154 Bản tin chuyên đề Môi trường công nghiệp số 10 - 2010 Bộ Công Thương
155 Bản tin chuyên đề Môi trường công nghiệp số 11 - 2010 Bộ Công Thương
156 Bản tin chuyên đề Môi trường công nghiệp số 12 - 2010 Bộ Công Thương
157 Bản tin chuyên đề Môi trường công nghiệp số 13 - 2010 Bộ Công Thương
158 Hiện trạng phát triển của ngành da giầy Việt Nam và các vấn đề môi trường phát sinh Hiệp hội Da giày Việt Nam
159 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành Sản xuất phân bón NPK Hợp phần SXSH trong công nghiệp
160 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành Bia Hợp phần SXSH trong công nghiệp
161 Một số cơ chế hỗ trợ tài chính cho SXSH và công nghệ sạch tại Việt nam CPI
162 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành Sản xuất sơn Hợp phần SXSH trong công nghiệp
163 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành Thuộc da Hợp phần SXSH trong công nghiệp
164 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành Luyện thép (Lò hồ quang điện) Hợp phần SXSH trong công nghiệp
165 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành Sản xuất tinh bột sắn Hợp phần SXSH trong công nghiệp
166 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành Dệt Hợp phần SXSH trong công nghiệp